BESIKTAS

ARNAVUTKÖY

 • İlçenin Puanı
 • İlçelerin Ortalama Puanı
 • İlçelerin Puan Aralığı

SÜREÇ YÖNETİŞİMİ

Karar Alma
Sürecinde Yönetişim

Kaynak Kullanma
Sürecinde Yönetişim

Hizmet Sunumunda
Yönetişim

Kurumsal İşleyiş

YÖNETİŞİM İLKELERİ

Tutarlılık

Sorumluluk ve Duyarlılık

Hesap Verebilirlilik

Adillik

Şeffaflık

Etkililik ve Verimlilik

Temsiliyet ve Katılım

ÖĞRENME DÖNGÜSÜ

Yapı

Uygulama ve Entegrasyon

Ölçme ve Öğrenme

KARNE PUANI

YÖNETİŞİM İLKESİ: TEMSİLİYET VE KATILIM

KARAR ALMA

Yapı

001

Belediye, Stratejik Planını, anket yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Evet

002

Belediye, Stratejik Planını, danışma toplantısı yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Hayır

003

Kent Konseyi bulunuyor.

 • Evet

004

Kent Konseyi, Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmek üzere öneriler sunuyor.

 • Hayır

005

Belediye, Kent Konseyi ve internet sitesi dışında, vatandaşların demokratik katılımını sağlayacak kurumsal imkânlar (halk günü, mahalle ziyareti, vb.) sunuyor.

 • Evet

006

Kent Konseyi Başkanı ile Belediye Başkanı aynı kişi değildir.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

007

Belediye, Stratejik Planını hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek, toplantı katılımı için davet ediyor.

 • Hayır

008

Belediye, Stratejik Plan oluştururken, danışma toplantısına katılım gösteren dış paydaşların görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

009

Belediye, Kent Konseyinin Stratejik Plana dair önerileri değerlendiriyor ve Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

010

Belediye Meclisi, Kent Konseyinin sunduğu önerileri değerlendiriyor.

 • Hayır

011

Belediye, vatandaşların katılımı ile ilgili süreçlerin, yöntemlerin ve yaptıkları katkıların Faaliyet Raporunda değerlendirildiğine ilişkin bilgi paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

012

Belediye, Stratejik Planını oluştururken, danışma toplantısıyla görüşü alınan dış paydaşların listesini paylaşıyor.

 • Hayır

013

Belediye, anket yöntemiyle edindiği dış paydaş önerilerini Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Evet

014

Belediye, danışma toplantısıyla edinilen dış paydaş önerilerini, Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Hayır

015

Belediye, Kent Konseyi önerilerini içeren Stratejik Planı paylaşıyor.

 • Hayır

016

Belediye, Kent Konseyinin sunduğu önerileri, Belediye Meclisinin değerlendirmesini ve aldığı kararları yansıtan bilgileri düzenli olarak paylaşıyor.

 • Hayır

017

Belediye, vatandaşların katılım süreçleri ile ilgili yaptıkları katkıları yıllık olarak raporluyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

018

Belediye, bütçeyi dış paydaşların katılımı ile hazırlıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

019

Belediye, bütçe hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek katılım için davet ediyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

020

Belediye, bütçe hazırlama sürecinde dış paydaşların görüşlerini alıyor ve bu katkıları bütçeye yansıtıyor.

 • Hayır

021

Belediye, bütçe hazırlanma sürecinde yer almış dış paydaş listesini paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

022

Belediye, sunacağı hizmetlere ilişkin vatandaşların görüş ve düşüncelerini alıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

023

Belediye, kamuoyu yoklaması/araştırması düzenliyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

024

Belediye, gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması/araştırmasının sonuçlarını paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

025

Belediye bünyesinde muhtarlık birimi bulunuyor.

 • Hayır

026

Belediye, mahalle temelli ihtiyaç ve öncelikleri tespit etmek için vatandaşlarla istişare yapıyor.

 • Evet

027

Belediye, internet sitesi üzerinden vatandaş katılımı için imkân sunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

028

Belediye, Mahalle Muhtarları ile ayda en az bir kez görüşüyor.

 • Hayır

029

Belediye, mahallelerde istişare amaçlı toplantılar düzenleniyor.

 • Evet

030

Belediye Başkanı düzenli olarak Halk Günü yapıyor.

 • Evet

031

Belediyenin internet sitesinde görüş ve talep sunmak için form bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

032

Belediye, muhtarlar ile düzenli olarak yaptığı istişare amaçlı görüşmelerin sayısını paylaşıyor.

 • Hayır

033

Belediye, mahallelerde düzenlediği toplantıların sayısını faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Evet

034

Belediye Başkanı yaptığı Halk Günlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

035

Belediye, internet sitesi üzerinden aldığı görüş ve taleplere Faaliyet Raporunda yer veriyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: ADİLLİK

KARAR ALMA

Yapı

036

Stratejik Planda, farklı sosyal gruplar için hedefler belirleniyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

037

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

038

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

039

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

040

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

041

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

042

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

043

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

044

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

045

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

046

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

047

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

048

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Hayır

049

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

050

Stratejik Planda yer alan hedeflerin gerçekleşme oranı düzenli olarak paylaşılıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

051

Belediye bünyesinde kaynak geliştirmeden sorumlu proje birimi bulunuyor.

 • Evet

052

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

053

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

054

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

055

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

056

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

057

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

058

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

059

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

060

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

061

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

062

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

063

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Hayır

064

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

065

Belediye, sosyal alanda kaynak geliştirmeye ilişkin (fon, sponsorluk, gıda bankası) projeler gerçekleştiriyor.

 • Evet

066

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamalara ilişkin ayrıntılı bilgileri paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

067

Belediye, dış paydaşlardan aldığı kaynakları ve bunların kullanıldığı proje veya faaliyetleri yıllık olarak faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Evet

068

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamaları yüzde olarak paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

069

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

070

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

071

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

072

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

073

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

074

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

075

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

076

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

077

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

078

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

079

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

080

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Hayır

081

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

082

Belediye'nin kadınlara yönelik güncel faaliyetleri mevcut.

 • Evet

083

Belediyenin, engellilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

084

Belediyenin, yaşlılar/kıdemli vatandaşlara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

085

Belediyenin, çocuklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

086

Belediyenin, işsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

087

Belediyenin, yoksullara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

088

Belediyenin, evsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

089

Belediyenin, şehit aileleri ile gazilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

090

Belediyenin, eski hükümlülere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

091

Belediyenin, göçmenlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

092

Belediyenin, etnik ve dini azınlıklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

093

Belediye, farklı gruplara sunduğu hizmetlerin performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

094

Belediye, Etik Değerlerini belirliyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

095

Belediyenin Etik Komisyonu bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

096

Belediye, İnternet sitesinde Etik Komisyon Raporları ve/veya Kararları paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: SORUMLULUK VE DUYARLILIK

KARAR ALMA

Yapı

097

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "Sürdürülebilirlik" ifadesi bulunuyor.

 • Evet

098

Belediye, Sürdürülebilir Kalkınmaya ilişkin plan hazırlıyor.

 • Hayır

099

Belediye Stratejik Planında sürdürülebilirlik hedefi mevcut.

 • Hayır

100

Stratejik Plan içerisinde sürdürülebilirlik kavramı yer alıyor.

 • Evet

101

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "İyi Yönetişim" ifadesi bulunuyor.

 • Evet

102

Belediye stratejik planı içerisinde iyi yönetişim ifadesi veya (katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi) ilkeleri bulunuyor.

 • Evet

103

Stratejik Plan içerisinde iyi yönetişim alanında amaç ve hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

104

Belediye, Stratejik Plan hazırlama sürecinde Kent Konseyinin sürdürülebilirlik konusundaki görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

105

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planına ilişkin göstergeler belirliyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

106

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planınına ilişkin göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

107

Belediye, Stratejik Planda iyi yönetişime ilişkin atadığı göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

108

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için bütçe ayırıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

109

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için harcamalar yapıyor.

 • Hayır

110

Belediye, STK ve diğer paydaşlar ile yürütülen projeler için kaynak kullanıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

111

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için yaptığı harcamaları paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

112

Belediye, gönüllülük hizmeti sunmak üzere kurumsal imkân sağlıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

113

Belediyenin gönüllülük esası Faaliyet Raporunda yer alıyor.

 • Hayır

114

Belediye, ekolojik sürdürülebilirlik için geri dönüşüm faaliyetleri yürütüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

115

Belediye, sunduğu gönüllülük hizmetine ilişkin çalışmaların performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

116

Belediye, internet sitesinde vatandaşların şikâyet hakkına ilişkin bilgilendirme bulunuyor.

 • Hayır

117

Belediye, internet sitesinde şikâyet için form veya alan bulunuyor.

 • Evet

118

Belediyede, eşitlik politikası ile sorumlu kurumsal birim bulunuyor.

 • Hayır

119

Belediyenin yurtdışı ilişkiler birim veya müdürlüğü bulunuyor.

 • Hayır

120

Belediyenin insan kaynakları yönetim politikası bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

121

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

122

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin niteliğini paylaşıyor.

 • Hayır

123

Belediyenin eşitlik politikası bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

124

Belediye, eşitlik politikası kapsamında yaptıklarını raporluyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

125

Belediye, kurumsal işleyişine ilişkin şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: ETKİLİLİK VE VERİMLİLİK

KARAR ALMA

Yapı

126

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ilkesi bulunuyor.

 • Hayır

127

Stratejik Plan içerisinde etkinlik ve/veya verimlilik hedef olarak bulunuyor.

 • Hayır

128

Belediye, misyon ve/veya vizyonu içerisinde yenilikçilik ilkesi bulunuyor.

 • Hayır

129

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ilkesi hedef olarak bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

130

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Evet

131

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

132

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

133

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

134

Belediyenin, yıllık olarak tahakkuk eden vergilerini internet sitesi üzerinden tahsil etme alt yapısı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

135

Belediye, yıllık olarak tahakkuk eden vergi toplama oranını paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

136

Belediye tahsil ettiği vergi oranına ilişkin açıklama paylaşır.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

137

Belediye, vatandaş memnuniyetini düzenli olarak değerlendiriyor.

 • Evet

138

Belediye, hizmetlere yönelik şikâyetleri kaydediyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

139

Belediye, hizmet şikâyetlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

140

Belediye, hizmet şikâyetlerinin niteliğini paylaşıyor.

 • Hayır

141

Belediye, vatandaş memnuniyet anketini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

142

Belediye, vatandaş memnuniyet anketi sonuçlarını değerlendirdiği yönünde bilgilendirme yapıyor.

 • Hayır

143

Belediye, hizmet alanlarına dair şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

144

Belediyede araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten birim veya müdürlük bulunuyor.

 • Hayır

145

Belediyenin akıllı telefon için mobil uygulaması bulunuyor.

 • Evet

146

Belediye, yıllık olarak personeline hizmet içi eğitim programı yapıyor.

 • Evet

147

Belediyede sertifikalı kalite yönetim sistemi bulunuyor.

 • Hayır

148

Belediye içerisinde iç denetçi istihdam ediliyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

149

Belediye, Faaliyet Raporunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yer veriyor.

 • Hayır

150

Belediye, personeline ilgili yıl içerisinde hizmet kalitesi konusunda eğitim veriyor.

 • Evet

151

Belediye çalışanlarının eğitim veya öğrenim durumlarına dair bilgi paylaşılıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

152

Belediye, araştırma ve geliştirme performansını ölçüyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

153

Belediye, çalışanlarının yıl içerisinde aldığı eğitimlerin bilgisini paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: ŞEFFAFLIK

KARAR ALMA

Yapı

154

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde şeffaflık/açıklık ilkesi bulunuyor.

 • Hayır

155

Belediye, Stratejik Planında şeffaflık/açıklık ilkesini yansıtıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

156

Belediye, Stratejik Planını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

157

Belediye, Faaliyet Raporlarını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

158

Belediye, Performans Programını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

159

Belediye, Meclis gündemini internet sitesi üzerinden duyuruyor.

 • Evet

160

Belediye, Meclis görüşmelerini internet TV'de yayımlıyor.

 • Hayır

161

Belediye, Meclis kararlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

162

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeler bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

163

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

164

Belediye, onaylanan detaylı kaynak ihtiyacını içeren raporları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

165

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

166

Belediye, taşınmaz envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

167

Belediye, taşıt envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

168

Belediye, taşınmaz envanterinin (gayrimenkul) kullanım/tahsis durumu hakkındaki bilgileri internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

169

Belediye, vergi ödeme takvimini internet sitesinde yayımlıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

170

Belediye, bütçe gerçekleşmeleri konusunda oranına ilave olarak, bilgi ve açıklama paylaşıyor.

 • Evet

171

Belediye, toplam bütçe gerçekleşme oranlarını paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

172

Belediye, Meclisinde bulunan komisyonların bilgilerini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

173

Belediye, hizmet standartlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

174

Belediye, meclis komisyon raporlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

175

Belediye, sunduğu hizmetleri internet sitesi üzerinden vatandaşların bilgisine sunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

176

Belediye, vatandaş memnuniyet anket sonucunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

177

Belediyenin internet sitesi bulunuyor ve çalışıyor.

 • Evet

178

Belediyenin internet sitesinde bilgi edinme hakkına ilişkin bir bölüm bulunuyor.

 • Evet

179

Belediye, kendi ilçesindeki muhtarların bilgisini ve iletişim detaylarını internet sitesinden paylaşıyor.

 • Evet

180

Belediye, internet sitesinde güncel Sayıştay Raporunu yayımlıyor.

 • Hayır

181

Belediye, etik değerlerini internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

182

Belediye, e-belediye hizmetleri sunuyor.

 • Evet

183

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin sayıları kayıt altına alınıyor.

 • Hayır

184

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin niteliğini kayıt altına alınıyor.

 • Hayır

185

Belediye, yapmış olduğu ihalelerin kararlarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Hayır

186

Belediye, iç denetim raporunu internet sitesinde yayımlıyor.

 • Hayır

187

Vatandaş, şehrin imar planıyla ilgili güncel bilgilere Belediye internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

 • Evet

188

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu gündemlerini İnternet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

189

Belediye, vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

190

Belediye, internet sitesi aracılığıyla temasa geçtiği kişi sayısını Faaliyet Raporunda düzenli olarak paylaşıyor.

 • Evet

191

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu tutanakları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: HESAP VEREBİLİRLİK

KARAR ALMA

Yapı

192

Belediye Başkanı ile internet sitesi üzerinden online iletişim kurma imkanı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

193

Belediye Başkanın iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Evet

194

Belediye Meclis üyelerinin iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

195

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin sayısını paylaşıyor.

 • Hayır

196

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin niteliğine göre sınıflamasını paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

197

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

198

Belediye, ilçesinde bulunan işletmelerin ruhsatlandırma oranını paylaşıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

199

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam gelirini paylaşıyor.

 • Evet

200

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam giderini paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

201

Belediye, kesin hesabına göre gelir ve gider arasındaki dengeye ilişkin güncel açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

202

Belediye, yıllık tahakkuk eden gelirlerinin tahsil etme oranını paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

203

Belediye, Faaliyet Raporunda sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin performans göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

204

Belediye, Faaliyet Raporunda faaliyetlerinin gerçekleşme durumunu ölçüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

205

Belediye, faaliyetlerine ilişkin performans sonuçlarını paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

206

Belediye Meclisinin Sayıştay Raporunu değerlendirdiği yönünde bir bilgilendirme bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

207

Belediye, Meclis Denetim Komisyon Raporunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

208

Belediye vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: TUTARLILIK

KARAR ALMA

Yapı

209

Stratejik Planda ulusal kalkınma planına atıf yapılıyor.

 • Hayır

210

Performans Programındaki hedeflerin Stratejik Plan'la uyumlu olduğu belirtilmiştir.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

211

Performans Programında, Stratejik Plandaki hedefler ile ilgili somut göstergeler belirlenmiştir.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

212

Performans Programında hedeflerin gerçekleştirilme oranı incelenmiş ve paylaşılmıştır.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

213

Belediye, kaynak ihtiyacını Stratejik Plandaki hedeflerle ilişkilendirilerek planlıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

214

Belediye, kesin hesabın Stratejik Plandaki hedeflerle ilişkisine dair oranlar paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

215

Belediye, kesin hesabın Stratejik Plan ve Performans Programındaki hedeflerle uygunluğuna dair açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

216

Belediye, Faaliyet Raporunda, faaliyetlerin Stratejik Plan ile uyumu değerlendiriyor.

 • Hayır

217

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumunu değerlendiriyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

218

Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Hayır

219

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumlu gerçekleştirilme oranı paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

220

Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranlarına dair açıklamaları Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Hayır

221

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumuna ilişkin kamuoyuna yazılı olarak Faaliyet Raporunda açıklama yapıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

222

Stratejik Planda kurumsal gelişim ile ilgili (insan kaynakları, iletişim vb.) hedefler bulunuyor.

 • Evet

223

Stratejik Planda kurumsal altyapı ile ilgili (bilişim, teknoloji, vb.) hedefler bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

224

Belediye, kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

225

Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

226

Belediye, kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

227

Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.

 • Evet
Detaylı Karne Görünümü Detaylı Araştırma Verileri

İLÇE PROFİLİ*

Nüfus
247.507
Nüfus Yoğunluğu
546 kişi/km2
Hanehalkı Ortalama Büyüklüğü
4,2
Kişi Başına Yapılan Yıllık Harcama
735 TL
Ortalama Yaş
28,1
Ortalama Eğitim Süresi
6,2 yıl
Üniversite Mezunu Oranı
%6
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan
1,7 m2
*İlçe profili bilgilerinde; nüfus, nüfus yoğunluğu, ortalama yaş, ortalama eğitim süresi, üniversite mezunu oranı ve hanehalkı ortalama büyüklüğünde Mahallem İstanbul (2017) yayınında yer alan 2016 ilçe profillerinden, kişi başına düşen yeşil alan bilgisinde ise İstanbul 95 projesi (2018) çıktılarından faydalanılmıştır.

ATAŞEHİR

 • İlçenin Puanı
 • İlçelerin Ortalama Puanı
 • İlçelerin Puan Aralığı

SÜREÇ YÖNETİŞİMİ

Karar Alma
Sürecinde Yönetişim

Kaynak Kullanma
Sürecinde Yönetişim

Hizmet Sunumunda
Yönetişim

Kurumsal İşleyiş

YÖNETİŞİM İLKELERİ

Tutarlılık

Sorumluluk ve Duyarlılık

Hesap Verebilirlilik

Adillik

Şeffaflık

Etkililik ve Verimlilik

Temsiliyet ve Katılım

ÖĞRENME DÖNGÜSÜ

Yapı

Uygulama ve Entegrasyon

Ölçme ve Öğrenme

KARNE PUANI

YÖNETİŞİM İLKESİ: TEMSİLİYET VE KATILIM

KARAR ALMA

Yapı

001

Belediye, Stratejik Planını, anket yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Evet

002

Belediye, Stratejik Planını, danışma toplantısı yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Hayır

003

Kent Konseyi bulunuyor.

 • Evet

004

Kent Konseyi, Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmek üzere öneriler sunuyor.

 • Hayır

005

Belediye, Kent Konseyi ve internet sitesi dışında, vatandaşların demokratik katılımını sağlayacak kurumsal imkânlar (halk günü, mahalle ziyareti, vb.) sunuyor.

 • Evet

006

Kent Konseyi Başkanı ile Belediye Başkanı aynı kişi değildir.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

007

Belediye, Stratejik Planını hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek, toplantı katılımı için davet ediyor.

 • Hayır

008

Belediye, Stratejik Plan oluştururken, danışma toplantısına katılım gösteren dış paydaşların görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

009

Belediye, Kent Konseyinin Stratejik Plana dair önerileri değerlendiriyor ve Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Evet

010

Belediye Meclisi, Kent Konseyinin sunduğu önerileri değerlendiriyor.

 • Hayır

011

Belediye, vatandaşların katılımı ile ilgili süreçlerin, yöntemlerin ve yaptıkları katkıların Faaliyet Raporunda değerlendirildiğine ilişkin bilgi paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

012

Belediye, Stratejik Planını oluştururken, danışma toplantısıyla görüşü alınan dış paydaşların listesini paylaşıyor.

 • Hayır

013

Belediye, anket yöntemiyle edindiği dış paydaş önerilerini Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Evet

014

Belediye, danışma toplantısıyla edinilen dış paydaş önerilerini, Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Hayır

015

Belediye, Kent Konseyi önerilerini içeren Stratejik Planı paylaşıyor.

 • Evet

016

Belediye, Kent Konseyinin sunduğu önerileri, Belediye Meclisinin değerlendirmesini ve aldığı kararları yansıtan bilgileri düzenli olarak paylaşıyor.

 • Hayır

017

Belediye, vatandaşların katılım süreçleri ile ilgili yaptıkları katkıları yıllık olarak raporluyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

018

Belediye, bütçeyi dış paydaşların katılımı ile hazırlıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

019

Belediye, bütçe hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek katılım için davet ediyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

020

Belediye, bütçe hazırlama sürecinde dış paydaşların görüşlerini alıyor ve bu katkıları bütçeye yansıtıyor.

 • Hayır

021

Belediye, bütçe hazırlanma sürecinde yer almış dış paydaş listesini paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

022

Belediye, sunacağı hizmetlere ilişkin vatandaşların görüş ve düşüncelerini alıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

023

Belediye, kamuoyu yoklaması/araştırması düzenliyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

024

Belediye, gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması/araştırmasının sonuçlarını paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

025

Belediye bünyesinde muhtarlık birimi bulunuyor.

 • Evet

026

Belediye, mahalle temelli ihtiyaç ve öncelikleri tespit etmek için vatandaşlarla istişare yapıyor.

 • Evet

027

Belediye, internet sitesi üzerinden vatandaş katılımı için imkân sunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

028

Belediye, Mahalle Muhtarları ile ayda en az bir kez görüşüyor.

 • Hayır

029

Belediye, mahallelerde istişare amaçlı toplantılar düzenleniyor.

 • Evet

030

Belediye Başkanı düzenli olarak Halk Günü yapıyor.

 • Hayır

031

Belediyenin internet sitesinde görüş ve talep sunmak için form bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

032

Belediye, muhtarlar ile düzenli olarak yaptığı istişare amaçlı görüşmelerin sayısını paylaşıyor.

 • Hayır

033

Belediye, mahallelerde düzenlediği toplantıların sayısını faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Evet

034

Belediye Başkanı yaptığı Halk Günlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Hayır

035

Belediye, internet sitesi üzerinden aldığı görüş ve taleplere Faaliyet Raporunda yer veriyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: ADİLLİK

KARAR ALMA

Yapı

036

Stratejik Planda, farklı sosyal gruplar için hedefler belirleniyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

037

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

038

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

039

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

040

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

041

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

042

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

043

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

044

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

045

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

046

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

047

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

048

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

049

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

050

Stratejik Planda yer alan hedeflerin gerçekleşme oranı düzenli olarak paylaşılıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

051

Belediye bünyesinde kaynak geliştirmeden sorumlu proje birimi bulunuyor.

 • Evet

052

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

053

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

054

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

055

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

056

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

057

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

058

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

059

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

060

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

061

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

062

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

063

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

064

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

065

Belediye, sosyal alanda kaynak geliştirmeye ilişkin (fon, sponsorluk, gıda bankası) projeler gerçekleştiriyor.

 • Evet

066

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamalara ilişkin ayrıntılı bilgileri paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

067

Belediye, dış paydaşlardan aldığı kaynakları ve bunların kullanıldığı proje veya faaliyetleri yıllık olarak faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Evet

068

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamaları yüzde olarak paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

069

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

070

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

071

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

072

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

073

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

074

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

075

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

076

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

077

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

078

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

079

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

080

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

081

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

082

Belediye'nin kadınlara yönelik güncel faaliyetleri mevcut.

 • Evet

083

Belediyenin, engellilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

084

Belediyenin, yaşlılar/kıdemli vatandaşlara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

085

Belediyenin, çocuklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

086

Belediyenin, işsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

087

Belediyenin, yoksullara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

088

Belediyenin, evsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

089

Belediyenin, şehit aileleri ile gazilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

090

Belediyenin, eski hükümlülere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

091

Belediyenin, göçmenlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

092

Belediyenin, etnik ve dini azınlıklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

093

Belediye, farklı gruplara sunduğu hizmetlerin performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

094

Belediye, Etik Değerlerini belirliyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

095

Belediyenin Etik Komisyonu bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

096

Belediye, İnternet sitesinde Etik Komisyon Raporları ve/veya Kararları paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: SORUMLULUK VE DUYARLILIK

KARAR ALMA

Yapı

097

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "Sürdürülebilirlik" ifadesi bulunuyor.

 • Evet

098

Belediye, Sürdürülebilir Kalkınmaya ilişkin plan hazırlıyor.

 • Hayır

099

Belediye Stratejik Planında sürdürülebilirlik hedefi mevcut.

 • Hayır

100

Stratejik Plan içerisinde sürdürülebilirlik kavramı yer alıyor.

 • Evet

101

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "İyi Yönetişim" ifadesi bulunuyor.

 • Hayır

102

Belediye stratejik planı içerisinde iyi yönetişim ifadesi veya (katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi) ilkeleri bulunuyor.

 • Evet

103

Stratejik Plan içerisinde iyi yönetişim alanında amaç ve hedefler bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

104

Belediye, Stratejik Plan hazırlama sürecinde Kent Konseyinin sürdürülebilirlik konusundaki görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

105

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planına ilişkin göstergeler belirliyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

106

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planınına ilişkin göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

107

Belediye, Stratejik Planda iyi yönetişime ilişkin atadığı göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

108

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için bütçe ayırıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

109

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için harcamalar yapıyor.

 • Hayır

110

Belediye, STK ve diğer paydaşlar ile yürütülen projeler için kaynak kullanıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

111

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için yaptığı harcamaları paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

112

Belediye, gönüllülük hizmeti sunmak üzere kurumsal imkân sağlıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

113

Belediyenin gönüllülük esası Faaliyet Raporunda yer alıyor.

 • Hayır

114

Belediye, ekolojik sürdürülebilirlik için geri dönüşüm faaliyetleri yürütüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

115

Belediye, sunduğu gönüllülük hizmetine ilişkin çalışmaların performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

116

Belediye, internet sitesinde vatandaşların şikâyet hakkına ilişkin bilgilendirme bulunuyor.

 • Hayır

117

Belediye, internet sitesinde şikâyet için form veya alan bulunuyor.

 • Evet

118

Belediyede, eşitlik politikası ile sorumlu kurumsal birim bulunuyor.

 • Evet

119

Belediyenin yurtdışı ilişkiler birim veya müdürlüğü bulunuyor.

 • Evet

120

Belediyenin insan kaynakları yönetim politikası bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

121

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

122

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin niteliğini paylaşıyor.

 • Hayır

123

Belediyenin eşitlik politikası bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

124

Belediye, eşitlik politikası kapsamında yaptıklarını raporluyor ve paylaşıyor.

 • Evet

125

Belediye, kurumsal işleyişine ilişkin şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: ETKİLİLİK VE VERİMLİLİK

KARAR ALMA

Yapı

126

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ilkesi bulunuyor.

 • Evet

127

Stratejik Plan içerisinde etkinlik ve/veya verimlilik hedef olarak bulunuyor.

 • Evet

128

Belediye, misyon ve/veya vizyonu içerisinde yenilikçilik ilkesi bulunuyor.

 • Evet

129

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ilkesi hedef olarak bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

130

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Evet

131

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

132

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

133

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

134

Belediyenin, yıllık olarak tahakkuk eden vergilerini internet sitesi üzerinden tahsil etme alt yapısı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

135

Belediye, yıllık olarak tahakkuk eden vergi toplama oranını paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

136

Belediye tahsil ettiği vergi oranına ilişkin açıklama paylaşır.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

137

Belediye, vatandaş memnuniyetini düzenli olarak değerlendiriyor.

 • Evet

138

Belediye, hizmetlere yönelik şikâyetleri kaydediyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

139

Belediye, hizmet şikâyetlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

140

Belediye, hizmet şikâyetlerinin niteliğini paylaşıyor.

 • Evet

141

Belediye, vatandaş memnuniyet anketini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

142

Belediye, vatandaş memnuniyet anketi sonuçlarını değerlendirdiği yönünde bilgilendirme yapıyor.

 • Evet

143

Belediye, hizmet alanlarına dair şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

144

Belediyede araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten birim veya müdürlük bulunuyor.

 • Hayır

145

Belediyenin akıllı telefon için mobil uygulaması bulunuyor.

 • Evet

146

Belediye, yıllık olarak personeline hizmet içi eğitim programı yapıyor.

 • Evet

147

Belediyede sertifikalı kalite yönetim sistemi bulunuyor.

 • Hayır

148

Belediye içerisinde iç denetçi istihdam ediliyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

149

Belediye, Faaliyet Raporunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yer veriyor.

 • Hayır

150

Belediye, personeline ilgili yıl içerisinde hizmet kalitesi konusunda eğitim veriyor.

 • Evet

151

Belediye çalışanlarının eğitim veya öğrenim durumlarına dair bilgi paylaşılıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

152

Belediye, araştırma ve geliştirme performansını ölçüyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

153

Belediye, çalışanlarının yıl içerisinde aldığı eğitimlerin bilgisini paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: ŞEFFAFLIK

KARAR ALMA

Yapı

154

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde şeffaflık/açıklık ilkesi bulunuyor.

 • Evet

155

Belediye, Stratejik Planında şeffaflık/açıklık ilkesini yansıtıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

156

Belediye, Stratejik Planını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

157

Belediye, Faaliyet Raporlarını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

158

Belediye, Performans Programını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

159

Belediye, Meclis gündemini internet sitesi üzerinden duyuruyor.

 • Evet

160

Belediye, Meclis görüşmelerini internet TV'de yayımlıyor.

 • Hayır

161

Belediye, Meclis kararlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

162

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeler bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

163

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

164

Belediye, onaylanan detaylı kaynak ihtiyacını içeren raporları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

165

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

166

Belediye, taşınmaz envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

167

Belediye, taşıt envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

168

Belediye, taşınmaz envanterinin (gayrimenkul) kullanım/tahsis durumu hakkındaki bilgileri internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

169

Belediye, vergi ödeme takvimini internet sitesinde yayımlıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

170

Belediye, bütçe gerçekleşmeleri konusunda oranına ilave olarak, bilgi ve açıklama paylaşıyor.

 • Evet

171

Belediye, toplam bütçe gerçekleşme oranlarını paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

172

Belediye, Meclisinde bulunan komisyonların bilgilerini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

173

Belediye, hizmet standartlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

174

Belediye, meclis komisyon raporlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

175

Belediye, sunduğu hizmetleri internet sitesi üzerinden vatandaşların bilgisine sunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

176

Belediye, vatandaş memnuniyet anket sonucunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

177

Belediyenin internet sitesi bulunuyor ve çalışıyor.

 • Evet

178

Belediyenin internet sitesinde bilgi edinme hakkına ilişkin bir bölüm bulunuyor.

 • Evet

179

Belediye, kendi ilçesindeki muhtarların bilgisini ve iletişim detaylarını internet sitesinden paylaşıyor.

 • Evet

180

Belediye, internet sitesinde güncel Sayıştay Raporunu yayımlıyor.

 • Hayır

181

Belediye, etik değerlerini internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

182

Belediye, e-belediye hizmetleri sunuyor.

 • Evet

183

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin sayıları kayıt altına alınıyor.

 • Hayır

184

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin niteliğini kayıt altına alınıyor.

 • Hayır

185

Belediye, yapmış olduğu ihalelerin kararlarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Hayır

186

Belediye, iç denetim raporunu internet sitesinde yayımlıyor.

 • Hayır

187

Vatandaş, şehrin imar planıyla ilgili güncel bilgilere Belediye internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

 • Evet

188

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu gündemlerini İnternet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

189

Belediye, vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

190

Belediye, internet sitesi aracılığıyla temasa geçtiği kişi sayısını Faaliyet Raporunda düzenli olarak paylaşıyor.

 • Evet

191

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu tutanakları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: HESAP VEREBİLİRLİK

KARAR ALMA

Yapı

192

Belediye Başkanı ile internet sitesi üzerinden online iletişim kurma imkanı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

193

Belediye Başkanın iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Hayır

194

Belediye Meclis üyelerinin iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

195

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

196

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin niteliğine göre sınıflamasını paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

197

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

198

Belediye, ilçesinde bulunan işletmelerin ruhsatlandırma oranını paylaşıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

199

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam gelirini paylaşıyor.

 • Evet

200

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam giderini paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

201

Belediye, kesin hesabına göre gelir ve gider arasındaki dengeye ilişkin güncel açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

202

Belediye, yıllık tahakkuk eden gelirlerinin tahsil etme oranını paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

203

Belediye, Faaliyet Raporunda sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin performans göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

204

Belediye, Faaliyet Raporunda faaliyetlerinin gerçekleşme durumunu ölçüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

205

Belediye, faaliyetlerine ilişkin performans sonuçlarını paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

206

Belediye Meclisinin Sayıştay Raporunu değerlendirdiği yönünde bir bilgilendirme bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

207

Belediye, Meclis Denetim Komisyon Raporunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

208

Belediye vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: TUTARLILIK

KARAR ALMA

Yapı

209

Stratejik Planda ulusal kalkınma planına atıf yapılıyor.

 • Evet

210

Performans Programındaki hedeflerin Stratejik Plan'la uyumlu olduğu belirtilmiştir.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

211

Performans Programında, Stratejik Plandaki hedefler ile ilgili somut göstergeler belirlenmiştir.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

212

Performans Programında hedeflerin gerçekleştirilme oranı incelenmiş ve paylaşılmıştır.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

213

Belediye, kaynak ihtiyacını Stratejik Plandaki hedeflerle ilişkilendirilerek planlıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

214

Belediye, kesin hesabın Stratejik Plandaki hedeflerle ilişkisine dair oranlar paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

215

Belediye, kesin hesabın Stratejik Plan ve Performans Programındaki hedeflerle uygunluğuna dair açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

216

Belediye, Faaliyet Raporunda, faaliyetlerin Stratejik Plan ile uyumu değerlendiriyor.

 • Evet

217

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumunu değerlendiriyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

218

Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

219

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumlu gerçekleştirilme oranı paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

220

Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranlarına dair açıklamaları Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

221

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumuna ilişkin kamuoyuna yazılı olarak Faaliyet Raporunda açıklama yapıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

222

Stratejik Planda kurumsal gelişim ile ilgili (insan kaynakları, iletişim vb.) hedefler bulunuyor.

 • Evet

223

Stratejik Planda kurumsal altyapı ile ilgili (bilişim, teknoloji, vb.) hedefler bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

224

Belediye, kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

225

Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

226

Belediye, kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.

 • Evet

227

Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.

 • Evet
Detaylı Karne Görünümü Detaylı Araştırma Verileri

İLÇE PROFİLİ*

Nüfus
422.513
Nüfus Yoğunluğu
16.901 kişi/km2
Hanehalkı Ortalama Büyüklüğü
3,3
Kişi Başına Yapılan Yıllık Harcama
850 TL
Ortalama Yaş
33,6
Ortalama Eğitim Süresi
8,7 yıl
Üniversite Mezunu Oranı
%21
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan
0,8 m2
*İlçe profili bilgilerinde; nüfus, nüfus yoğunluğu, ortalama yaş, ortalama eğitim süresi, üniversite mezunu oranı ve hanehalkı ortalama büyüklüğünde Mahallem İstanbul (2017) yayınında yer alan 2016 ilçe profillerinden, kişi başına düşen yeşil alan bilgisinde ise İstanbul 95 projesi (2018) çıktılarından faydalanılmıştır.

AVCILAR

 • İlçenin Puanı
 • İlçelerin Ortalama Puanı
 • İlçelerin Puan Aralığı

SÜREÇ YÖNETİŞİMİ

Karar Alma
Sürecinde Yönetişim

Kaynak Kullanma
Sürecinde Yönetişim

Hizmet Sunumunda
Yönetişim

Kurumsal İşleyiş

YÖNETİŞİM İLKELERİ

Tutarlılık

Sorumluluk ve Duyarlılık

Hesap Verebilirlilik

Adillik

Şeffaflık

Etkililik ve Verimlilik

Temsiliyet ve Katılım

ÖĞRENME DÖNGÜSÜ

Yapı

Uygulama ve Entegrasyon

Ölçme ve Öğrenme

KARNE PUANI

YÖNETİŞİM İLKESİ: TEMSİLİYET VE KATILIM

KARAR ALMA

Yapı

001

Belediye, Stratejik Planını, anket yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Evet

002

Belediye, Stratejik Planını, danışma toplantısı yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Hayır

003

Kent Konseyi bulunuyor.

 • Evet

004

Kent Konseyi, Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmek üzere öneriler sunuyor.

 • Evet

005

Belediye, Kent Konseyi ve internet sitesi dışında, vatandaşların demokratik katılımını sağlayacak kurumsal imkânlar (halk günü, mahalle ziyareti, vb.) sunuyor.

 • Evet

006

Kent Konseyi Başkanı ile Belediye Başkanı aynı kişi değildir.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

007

Belediye, Stratejik Planını hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek, toplantı katılımı için davet ediyor.

 • Hayır

008

Belediye, Stratejik Plan oluştururken, danışma toplantısına katılım gösteren dış paydaşların görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

009

Belediye, Kent Konseyinin Stratejik Plana dair önerileri değerlendiriyor ve Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

010

Belediye Meclisi, Kent Konseyinin sunduğu önerileri değerlendiriyor.

 • Evet

011

Belediye, vatandaşların katılımı ile ilgili süreçlerin, yöntemlerin ve yaptıkları katkıların Faaliyet Raporunda değerlendirildiğine ilişkin bilgi paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

012

Belediye, Stratejik Planını oluştururken, danışma toplantısıyla görüşü alınan dış paydaşların listesini paylaşıyor.

 • Hayır

013

Belediye, anket yöntemiyle edindiği dış paydaş önerilerini Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Hayır

014

Belediye, danışma toplantısıyla edinilen dış paydaş önerilerini, Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Hayır

015

Belediye, Kent Konseyi önerilerini içeren Stratejik Planı paylaşıyor.

 • Hayır

016

Belediye, Kent Konseyinin sunduğu önerileri, Belediye Meclisinin değerlendirmesini ve aldığı kararları yansıtan bilgileri düzenli olarak paylaşıyor.

 • Hayır

017

Belediye, vatandaşların katılım süreçleri ile ilgili yaptıkları katkıları yıllık olarak raporluyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

018

Belediye, bütçeyi dış paydaşların katılımı ile hazırlıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

019

Belediye, bütçe hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek katılım için davet ediyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

020

Belediye, bütçe hazırlama sürecinde dış paydaşların görüşlerini alıyor ve bu katkıları bütçeye yansıtıyor.

 • Hayır

021

Belediye, bütçe hazırlanma sürecinde yer almış dış paydaş listesini paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

022

Belediye, sunacağı hizmetlere ilişkin vatandaşların görüş ve düşüncelerini alıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

023

Belediye, kamuoyu yoklaması/araştırması düzenliyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

024

Belediye, gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması/araştırmasının sonuçlarını paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

025

Belediye bünyesinde muhtarlık birimi bulunuyor.

 • Evet

026

Belediye, mahalle temelli ihtiyaç ve öncelikleri tespit etmek için vatandaşlarla istişare yapıyor.

 • Evet

027

Belediye, internet sitesi üzerinden vatandaş katılımı için imkân sunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

028

Belediye, Mahalle Muhtarları ile ayda en az bir kez görüşüyor.

 • Evet

029

Belediye, mahallelerde istişare amaçlı toplantılar düzenleniyor.

 • Evet

030

Belediye Başkanı düzenli olarak Halk Günü yapıyor.

 • Evet

031

Belediyenin internet sitesinde görüş ve talep sunmak için form bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

032

Belediye, muhtarlar ile düzenli olarak yaptığı istişare amaçlı görüşmelerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

033

Belediye, mahallelerde düzenlediği toplantıların sayısını faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Evet

034

Belediye Başkanı yaptığı Halk Günlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Hayır

035

Belediye, internet sitesi üzerinden aldığı görüş ve taleplere Faaliyet Raporunda yer veriyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: ADİLLİK

KARAR ALMA

Yapı

036

Stratejik Planda, farklı sosyal gruplar için hedefler belirleniyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

037

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

038

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

039

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

040

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

041

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

042

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

043

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

044

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

045

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

046

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

047

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

048

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

049

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

050

Stratejik Planda yer alan hedeflerin gerçekleşme oranı düzenli olarak paylaşılıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

051

Belediye bünyesinde kaynak geliştirmeden sorumlu proje birimi bulunuyor.

 • Hayır

052

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

053

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

054

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

055

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

056

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

057

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

058

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

059

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

060

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

061

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

062

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

063

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

064

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

065

Belediye, sosyal alanda kaynak geliştirmeye ilişkin (fon, sponsorluk, gıda bankası) projeler gerçekleştiriyor.

 • Hayır

066

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamalara ilişkin ayrıntılı bilgileri paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

067

Belediye, dış paydaşlardan aldığı kaynakları ve bunların kullanıldığı proje veya faaliyetleri yıllık olarak faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Hayır

068

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamaları yüzde olarak paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

069

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

070

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

071

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

072

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

073

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

074

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

075

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

076

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

077

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

078

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

079

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

080

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

081

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

082

Belediye'nin kadınlara yönelik güncel faaliyetleri mevcut.

 • Evet

083

Belediyenin, engellilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

084

Belediyenin, yaşlılar/kıdemli vatandaşlara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

085

Belediyenin, çocuklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

086

Belediyenin, işsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

087

Belediyenin, yoksullara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

088

Belediyenin, evsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

089

Belediyenin, şehit aileleri ile gazilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

090

Belediyenin, eski hükümlülere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

091

Belediyenin, göçmenlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

092

Belediyenin, etnik ve dini azınlıklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

093

Belediye, farklı gruplara sunduğu hizmetlerin performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

094

Belediye, Etik Değerlerini belirliyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

095

Belediyenin Etik Komisyonu bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

096

Belediye, İnternet sitesinde Etik Komisyon Raporları ve/veya Kararları paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: SORUMLULUK VE DUYARLILIK

KARAR ALMA

Yapı

097

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "Sürdürülebilirlik" ifadesi bulunuyor.

 • Hayır

098

Belediye, Sürdürülebilir Kalkınmaya ilişkin plan hazırlıyor.

 • Hayır

099

Belediye Stratejik Planında sürdürülebilirlik hedefi mevcut.

 • Evet

100

Stratejik Plan içerisinde sürdürülebilirlik kavramı yer alıyor.

 • Evet

101

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "İyi Yönetişim" ifadesi bulunuyor.

 • Hayır

102

Belediye stratejik planı içerisinde iyi yönetişim ifadesi veya (katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi) ilkeleri bulunuyor.

 • Evet

103

Stratejik Plan içerisinde iyi yönetişim alanında amaç ve hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

104

Belediye, Stratejik Plan hazırlama sürecinde Kent Konseyinin sürdürülebilirlik konusundaki görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

105

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planına ilişkin göstergeler belirliyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

106

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planınına ilişkin göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

107

Belediye, Stratejik Planda iyi yönetişime ilişkin atadığı göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

108

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için bütçe ayırıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

109

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için harcamalar yapıyor.

 • Evet

110

Belediye, STK ve diğer paydaşlar ile yürütülen projeler için kaynak kullanıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

111

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için yaptığı harcamaları paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

112

Belediye, gönüllülük hizmeti sunmak üzere kurumsal imkân sağlıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

113

Belediyenin gönüllülük esası Faaliyet Raporunda yer alıyor.

 • Evet

114

Belediye, ekolojik sürdürülebilirlik için geri dönüşüm faaliyetleri yürütüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

115

Belediye, sunduğu gönüllülük hizmetine ilişkin çalışmaların performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

116

Belediye, internet sitesinde vatandaşların şikâyet hakkına ilişkin bilgilendirme bulunuyor.

 • Hayır

117

Belediye, internet sitesinde şikâyet için form veya alan bulunuyor.

 • Evet

118

Belediyede, eşitlik politikası ile sorumlu kurumsal birim bulunuyor.

 • Evet

119

Belediyenin yurtdışı ilişkiler birim veya müdürlüğü bulunuyor.

 • Evet

120

Belediyenin insan kaynakları yönetim politikası bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

121

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin sayısını paylaşıyor.

 • Hayır

122

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin niteliğini paylaşıyor.

 • Hayır

123

Belediyenin eşitlik politikası bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

124

Belediye, eşitlik politikası kapsamında yaptıklarını raporluyor ve paylaşıyor.

 • Evet

125

Belediye, kurumsal işleyişine ilişkin şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: ETKİLİLİK VE VERİMLİLİK

KARAR ALMA

Yapı

126

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ilkesi bulunuyor.

 • Evet

127

Stratejik Plan içerisinde etkinlik ve/veya verimlilik hedef olarak bulunuyor.

 • Evet

128

Belediye, misyon ve/veya vizyonu içerisinde yenilikçilik ilkesi bulunuyor.

 • Hayır

129

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ilkesi hedef olarak bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

130

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Hayır

131

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

132

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

133

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

134

Belediyenin, yıllık olarak tahakkuk eden vergilerini internet sitesi üzerinden tahsil etme alt yapısı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

135

Belediye, yıllık olarak tahakkuk eden vergi toplama oranını paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

136

Belediye tahsil ettiği vergi oranına ilişkin açıklama paylaşır.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

137

Belediye, vatandaş memnuniyetini düzenli olarak değerlendiriyor.

 • Evet

138

Belediye, hizmetlere yönelik şikâyetleri kaydediyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

139

Belediye, hizmet şikâyetlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

140

Belediye, hizmet şikâyetlerinin niteliğini paylaşıyor.

 • Evet

141

Belediye, vatandaş memnuniyet anketini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

142

Belediye, vatandaş memnuniyet anketi sonuçlarını değerlendirdiği yönünde bilgilendirme yapıyor.

 • Evet

143

Belediye, hizmet alanlarına dair şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

144

Belediyede araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten birim veya müdürlük bulunuyor.

 • Evet

145

Belediyenin akıllı telefon için mobil uygulaması bulunuyor.

 • Evet

146

Belediye, yıllık olarak personeline hizmet içi eğitim programı yapıyor.

 • Evet

147

Belediyede sertifikalı kalite yönetim sistemi bulunuyor.

 • Hayır

148

Belediye içerisinde iç denetçi istihdam ediliyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

149

Belediye, Faaliyet Raporunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yer veriyor.

 • Hayır

150

Belediye, personeline ilgili yıl içerisinde hizmet kalitesi konusunda eğitim veriyor.

 • Evet

151

Belediye çalışanlarının eğitim veya öğrenim durumlarına dair bilgi paylaşılıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

152

Belediye, araştırma ve geliştirme performansını ölçüyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

153

Belediye, çalışanlarının yıl içerisinde aldığı eğitimlerin bilgisini paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: ŞEFFAFLIK

KARAR ALMA

Yapı

154

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde şeffaflık/açıklık ilkesi bulunuyor.

 • Evet

155

Belediye, Stratejik Planında şeffaflık/açıklık ilkesini yansıtıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

156

Belediye, Stratejik Planını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

157

Belediye, Faaliyet Raporlarını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

158

Belediye, Performans Programını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

159

Belediye, Meclis gündemini internet sitesi üzerinden duyuruyor.

 • Evet

160

Belediye, Meclis görüşmelerini internet TV'de yayımlıyor.

 • Hayır

161

Belediye, Meclis kararlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

162

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeler bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

163

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

164

Belediye, onaylanan detaylı kaynak ihtiyacını içeren raporları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

165

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

166

Belediye, taşınmaz envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

167

Belediye, taşıt envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

168

Belediye, taşınmaz envanterinin (gayrimenkul) kullanım/tahsis durumu hakkındaki bilgileri internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

169

Belediye, vergi ödeme takvimini internet sitesinde yayımlıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

170

Belediye, bütçe gerçekleşmeleri konusunda oranına ilave olarak, bilgi ve açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

171

Belediye, toplam bütçe gerçekleşme oranlarını paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

172

Belediye, Meclisinde bulunan komisyonların bilgilerini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

173

Belediye, hizmet standartlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

174

Belediye, meclis komisyon raporlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

175

Belediye, sunduğu hizmetleri internet sitesi üzerinden vatandaşların bilgisine sunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

176

Belediye, vatandaş memnuniyet anket sonucunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

177

Belediyenin internet sitesi bulunuyor ve çalışıyor.

 • Evet

178

Belediyenin internet sitesinde bilgi edinme hakkına ilişkin bir bölüm bulunuyor.

 • Evet

179

Belediye, kendi ilçesindeki muhtarların bilgisini ve iletişim detaylarını internet sitesinden paylaşıyor.

 • Evet

180

Belediye, internet sitesinde güncel Sayıştay Raporunu yayımlıyor.

 • Hayır

181

Belediye, etik değerlerini internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

182

Belediye, e-belediye hizmetleri sunuyor.

 • Evet

183

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin sayıları kayıt altına alınıyor.

 • Hayır

184

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin niteliğini kayıt altına alınıyor.

 • Hayır

185

Belediye, yapmış olduğu ihalelerin kararlarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Hayır

186

Belediye, iç denetim raporunu internet sitesinde yayımlıyor.

 • Hayır

187

Vatandaş, şehrin imar planıyla ilgili güncel bilgilere Belediye internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

 • Evet

188

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu gündemlerini İnternet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

189

Belediye, vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

190

Belediye, internet sitesi aracılığıyla temasa geçtiği kişi sayısını Faaliyet Raporunda düzenli olarak paylaşıyor.

 • Hayır

191

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu tutanakları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: HESAP VEREBİLİRLİK

KARAR ALMA

Yapı

192

Belediye Başkanı ile internet sitesi üzerinden online iletişim kurma imkanı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

193

Belediye Başkanın iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Evet

194

Belediye Meclis üyelerinin iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

195

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

196

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin niteliğine göre sınıflamasını paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

197

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

198

Belediye, ilçesinde bulunan işletmelerin ruhsatlandırma oranını paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

199

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam gelirini paylaşıyor.

 • Evet

200

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam giderini paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

201

Belediye, kesin hesabına göre gelir ve gider arasındaki dengeye ilişkin güncel açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

202

Belediye, yıllık tahakkuk eden gelirlerinin tahsil etme oranını paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

203

Belediye, Faaliyet Raporunda sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin performans göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

204

Belediye, Faaliyet Raporunda faaliyetlerinin gerçekleşme durumunu ölçüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

205

Belediye, faaliyetlerine ilişkin performans sonuçlarını paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

206

Belediye Meclisinin Sayıştay Raporunu değerlendirdiği yönünde bir bilgilendirme bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

207

Belediye, Meclis Denetim Komisyon Raporunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

208

Belediye vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: TUTARLILIK

KARAR ALMA

Yapı

209

Stratejik Planda ulusal kalkınma planına atıf yapılıyor.

 • Evet

210

Performans Programındaki hedeflerin Stratejik Plan'la uyumlu olduğu belirtilmiştir.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

211

Performans Programında, Stratejik Plandaki hedefler ile ilgili somut göstergeler belirlenmiştir.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

212

Performans Programında hedeflerin gerçekleştirilme oranı incelenmiş ve paylaşılmıştır.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

213

Belediye, kaynak ihtiyacını Stratejik Plandaki hedeflerle ilişkilendirilerek planlıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

214

Belediye, kesin hesabın Stratejik Plandaki hedeflerle ilişkisine dair oranlar paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

215

Belediye, kesin hesabın Stratejik Plan ve Performans Programındaki hedeflerle uygunluğuna dair açıklama paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

216

Belediye, Faaliyet Raporunda, faaliyetlerin Stratejik Plan ile uyumu değerlendiriyor.

 • Evet

217

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumunu değerlendiriyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

218

Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

219

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumlu gerçekleştirilme oranı paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

220

Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranlarına dair açıklamaları Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

221

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumuna ilişkin kamuoyuna yazılı olarak Faaliyet Raporunda açıklama yapıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

222

Stratejik Planda kurumsal gelişim ile ilgili (insan kaynakları, iletişim vb.) hedefler bulunuyor.

 • Evet

223

Stratejik Planda kurumsal altyapı ile ilgili (bilişim, teknoloji, vb.) hedefler bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

224

Belediye, kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

225

Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

226

Belediye, kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.

 • Evet

227

Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.

 • Evet
Detaylı Karne Görünümü Detaylı Araştırma Verileri

İLÇE PROFİLİ*

Nüfus
430.770
Nüfus Yoğunluğu
8.615 kişi/km2
Hanehalkı Ortalama Büyüklüğü
3,5
Kişi Başına Yapılan Yıllık Harcama
600 TL
Ortalama Yaş
32,3
Ortalama Eğitim Süresi
8,0 yıl
Üniversite Mezunu Oranı
%14
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan
1,4 m2
*İlçe profili bilgilerinde; nüfus, nüfus yoğunluğu, ortalama yaş, ortalama eğitim süresi, üniversite mezunu oranı ve hanehalkı ortalama büyüklüğünde Mahallem İstanbul (2017) yayınında yer alan 2016 ilçe profillerinden, kişi başına düşen yeşil alan bilgisinde ise İstanbul 95 projesi (2018) çıktılarından faydalanılmıştır.

BAĞCILAR

 • İlçenin Puanı
 • İlçelerin Ortalama Puanı
 • İlçelerin Puan Aralığı

SÜREÇ YÖNETİŞİMİ

Karar Alma
Sürecinde Yönetişim

Kaynak Kullanma
Sürecinde Yönetişim

Hizmet Sunumunda
Yönetişim

Kurumsal İşleyiş

YÖNETİŞİM İLKELERİ

Tutarlılık

Sorumluluk ve Duyarlılık

Hesap Verebilirlilik

Adillik

Şeffaflık

Etkililik ve Verimlilik

Temsiliyet ve Katılım

ÖĞRENME DÖNGÜSÜ

Yapı

Uygulama ve Entegrasyon

Ölçme ve Öğrenme

KARNE PUANI

YÖNETİŞİM İLKESİ: TEMSİLİYET VE KATILIM

KARAR ALMA

Yapı

001

Belediye, Stratejik Planını, anket yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Evet

002

Belediye, Stratejik Planını, danışma toplantısı yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Hayır

003

Kent Konseyi bulunuyor.

 • Evet

004

Kent Konseyi, Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmek üzere öneriler sunuyor.

 • Hayır

005

Belediye, Kent Konseyi ve internet sitesi dışında, vatandaşların demokratik katılımını sağlayacak kurumsal imkânlar (halk günü, mahalle ziyareti, vb.) sunuyor.

 • Evet

006

Kent Konseyi Başkanı ile Belediye Başkanı aynı kişi değildir.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

007

Belediye, Stratejik Planını hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek, toplantı katılımı için davet ediyor.

 • Hayır

008

Belediye, Stratejik Plan oluştururken, danışma toplantısına katılım gösteren dış paydaşların görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

009

Belediye, Kent Konseyinin Stratejik Plana dair önerileri değerlendiriyor ve Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

010

Belediye Meclisi, Kent Konseyinin sunduğu önerileri değerlendiriyor.

 • Hayır

011

Belediye, vatandaşların katılımı ile ilgili süreçlerin, yöntemlerin ve yaptıkları katkıların Faaliyet Raporunda değerlendirildiğine ilişkin bilgi paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

012

Belediye, Stratejik Planını oluştururken, danışma toplantısıyla görüşü alınan dış paydaşların listesini paylaşıyor.

 • Hayır

013

Belediye, anket yöntemiyle edindiği dış paydaş önerilerini Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Evet

014

Belediye, danışma toplantısıyla edinilen dış paydaş önerilerini, Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Hayır

015

Belediye, Kent Konseyi önerilerini içeren Stratejik Planı paylaşıyor.

 • Hayır

016

Belediye, Kent Konseyinin sunduğu önerileri, Belediye Meclisinin değerlendirmesini ve aldığı kararları yansıtan bilgileri düzenli olarak paylaşıyor.

 • Hayır

017

Belediye, vatandaşların katılım süreçleri ile ilgili yaptıkları katkıları yıllık olarak raporluyor ve paylaşıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

018

Belediye, bütçeyi dış paydaşların katılımı ile hazırlıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

019

Belediye, bütçe hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek katılım için davet ediyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

020

Belediye, bütçe hazırlama sürecinde dış paydaşların görüşlerini alıyor ve bu katkıları bütçeye yansıtıyor.

 • Hayır

021

Belediye, bütçe hazırlanma sürecinde yer almış dış paydaş listesini paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

022

Belediye, sunacağı hizmetlere ilişkin vatandaşların görüş ve düşüncelerini alıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

023

Belediye, kamuoyu yoklaması/araştırması düzenliyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

024

Belediye, gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması/araştırmasının sonuçlarını paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

025

Belediye bünyesinde muhtarlık birimi bulunuyor.

 • Evet

026

Belediye, mahalle temelli ihtiyaç ve öncelikleri tespit etmek için vatandaşlarla istişare yapıyor.

 • Evet

027

Belediye, internet sitesi üzerinden vatandaş katılımı için imkân sunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

028

Belediye, Mahalle Muhtarları ile ayda en az bir kez görüşüyor.

 • Evet

029

Belediye, mahallelerde istişare amaçlı toplantılar düzenleniyor.

 • Evet

030

Belediye Başkanı düzenli olarak Halk Günü yapıyor.

 • Evet

031

Belediyenin internet sitesinde görüş ve talep sunmak için form bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

032

Belediye, muhtarlar ile düzenli olarak yaptığı istişare amaçlı görüşmelerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

033

Belediye, mahallelerde düzenlediği toplantıların sayısını faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Evet

034

Belediye Başkanı yaptığı Halk Günlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

035

Belediye, internet sitesi üzerinden aldığı görüş ve taleplere Faaliyet Raporunda yer veriyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: ADİLLİK

KARAR ALMA

Yapı

036

Stratejik Planda, farklı sosyal gruplar için hedefler belirleniyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

037

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

038

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

039

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

040

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

041

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

042

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

043

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

044

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

045

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

046

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

047

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

048

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

049

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

050

Stratejik Planda yer alan hedeflerin gerçekleşme oranı düzenli olarak paylaşılıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

051

Belediye bünyesinde kaynak geliştirmeden sorumlu proje birimi bulunuyor.

 • Evet

052

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

053

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

054

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

055

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

056

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

057

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

058

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

059

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

060

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

061

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

062

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

063

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

064

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

065

Belediye, sosyal alanda kaynak geliştirmeye ilişkin (fon, sponsorluk, gıda bankası) projeler gerçekleştiriyor.

 • Evet

066

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamalara ilişkin ayrıntılı bilgileri paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

067

Belediye, dış paydaşlardan aldığı kaynakları ve bunların kullanıldığı proje veya faaliyetleri yıllık olarak faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Evet

068

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamaları yüzde olarak paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

069

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

070

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

071

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

072

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

073

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

074

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

075

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

076

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

077

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

078

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

079

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

080

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

081

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

082

Belediye'nin kadınlara yönelik güncel faaliyetleri mevcut.

 • Evet

083

Belediyenin, engellilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

084

Belediyenin, yaşlılar/kıdemli vatandaşlara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

085

Belediyenin, çocuklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

086

Belediyenin, işsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

087

Belediyenin, yoksullara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

088

Belediyenin, evsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

089

Belediyenin, şehit aileleri ile gazilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

090

Belediyenin, eski hükümlülere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

091

Belediyenin, göçmenlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

092

Belediyenin, etnik ve dini azınlıklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

093

Belediye, farklı gruplara sunduğu hizmetlerin performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

094

Belediye, Etik Değerlerini belirliyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

095

Belediyenin Etik Komisyonu bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

096

Belediye, İnternet sitesinde Etik Komisyon Raporları ve/veya Kararları paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: SORUMLULUK VE DUYARLILIK

KARAR ALMA

Yapı

097

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "Sürdürülebilirlik" ifadesi bulunuyor.

 • Evet

098

Belediye, Sürdürülebilir Kalkınmaya ilişkin plan hazırlıyor.

 • Hayır

099

Belediye Stratejik Planında sürdürülebilirlik hedefi mevcut.

 • Hayır

100

Stratejik Plan içerisinde sürdürülebilirlik kavramı yer alıyor.

 • Evet

101

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "İyi Yönetişim" ifadesi bulunuyor.

 • Hayır

102

Belediye stratejik planı içerisinde iyi yönetişim ifadesi veya (katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi) ilkeleri bulunuyor.

 • Evet

103

Stratejik Plan içerisinde iyi yönetişim alanında amaç ve hedefler bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

104

Belediye, Stratejik Plan hazırlama sürecinde Kent Konseyinin sürdürülebilirlik konusundaki görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

105

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planına ilişkin göstergeler belirliyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

106

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planınına ilişkin göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

107

Belediye, Stratejik Planda iyi yönetişime ilişkin atadığı göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

108

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için bütçe ayırıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

109

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için harcamalar yapıyor.

 • Evet

110

Belediye, STK ve diğer paydaşlar ile yürütülen projeler için kaynak kullanıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

111

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için yaptığı harcamaları paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

112

Belediye, gönüllülük hizmeti sunmak üzere kurumsal imkân sağlıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

113

Belediyenin gönüllülük esası Faaliyet Raporunda yer alıyor.

 • Evet

114

Belediye, ekolojik sürdürülebilirlik için geri dönüşüm faaliyetleri yürütüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

115

Belediye, sunduğu gönüllülük hizmetine ilişkin çalışmaların performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

116

Belediye, internet sitesinde vatandaşların şikâyet hakkına ilişkin bilgilendirme bulunuyor.

 • Hayır

117

Belediye, internet sitesinde şikâyet için form veya alan bulunuyor.

 • Evet

118

Belediyede, eşitlik politikası ile sorumlu kurumsal birim bulunuyor.

 • Hayır

119

Belediyenin yurtdışı ilişkiler birim veya müdürlüğü bulunuyor.

 • Evet

120

Belediyenin insan kaynakları yönetim politikası bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

121

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

122

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin niteliğini paylaşıyor.

 • Hayır

123

Belediyenin eşitlik politikası bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

124

Belediye, eşitlik politikası kapsamında yaptıklarını raporluyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

125

Belediye, kurumsal işleyişine ilişkin şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: ETKİLİLİK VE VERİMLİLİK

KARAR ALMA

Yapı

126

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ilkesi bulunuyor.

 • Evet

127

Stratejik Plan içerisinde etkinlik ve/veya verimlilik hedef olarak bulunuyor.

 • Evet

128

Belediye, misyon ve/veya vizyonu içerisinde yenilikçilik ilkesi bulunuyor.

 • Hayır

129

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ilkesi hedef olarak bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

130

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Evet

131

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

132

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

133

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

134

Belediyenin, yıllık olarak tahakkuk eden vergilerini internet sitesi üzerinden tahsil etme alt yapısı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

135

Belediye, yıllık olarak tahakkuk eden vergi toplama oranını paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

136

Belediye tahsil ettiği vergi oranına ilişkin açıklama paylaşır.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

137

Belediye, vatandaş memnuniyetini düzenli olarak değerlendiriyor.

 • Evet

138

Belediye, hizmetlere yönelik şikâyetleri kaydediyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

139

Belediye, hizmet şikâyetlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Hayır

140

Belediye, hizmet şikâyetlerinin niteliğini paylaşıyor.

 • Hayır

141

Belediye, vatandaş memnuniyet anketini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

142

Belediye, vatandaş memnuniyet anketi sonuçlarını değerlendirdiği yönünde bilgilendirme yapıyor.

 • Evet

143

Belediye, hizmet alanlarına dair şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

144

Belediyede araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten birim veya müdürlük bulunuyor.

 • Evet

145

Belediyenin akıllı telefon için mobil uygulaması bulunuyor.

 • Hayır

146

Belediye, yıllık olarak personeline hizmet içi eğitim programı yapıyor.

 • Evet

147

Belediyede sertifikalı kalite yönetim sistemi bulunuyor.

 • Evet

148

Belediye içerisinde iç denetçi istihdam ediliyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

149

Belediye, Faaliyet Raporunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yer veriyor.

 • Evet

150

Belediye, personeline ilgili yıl içerisinde hizmet kalitesi konusunda eğitim veriyor.

 • Hayır

151

Belediye çalışanlarının eğitim veya öğrenim durumlarına dair bilgi paylaşılıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

152

Belediye, araştırma ve geliştirme performansını ölçüyor ve paylaşıyor.

 • Evet

153

Belediye, çalışanlarının yıl içerisinde aldığı eğitimlerin bilgisini paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: ŞEFFAFLIK

KARAR ALMA

Yapı

154

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde şeffaflık/açıklık ilkesi bulunuyor.

 • Evet

155

Belediye, Stratejik Planında şeffaflık/açıklık ilkesini yansıtıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

156

Belediye, Stratejik Planını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

157

Belediye, Faaliyet Raporlarını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

158

Belediye, Performans Programını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

159

Belediye, Meclis gündemini internet sitesi üzerinden duyuruyor.

 • Evet

160

Belediye, Meclis görüşmelerini internet TV'de yayımlıyor.

 • Hayır

161

Belediye, Meclis kararlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

162

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeler bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

163

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

164

Belediye, onaylanan detaylı kaynak ihtiyacını içeren raporları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

165

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

166

Belediye, taşınmaz envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

167

Belediye, taşıt envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

168

Belediye, taşınmaz envanterinin (gayrimenkul) kullanım/tahsis durumu hakkındaki bilgileri internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

169

Belediye, vergi ödeme takvimini internet sitesinde yayımlıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

170

Belediye, bütçe gerçekleşmeleri konusunda oranına ilave olarak, bilgi ve açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

171

Belediye, toplam bütçe gerçekleşme oranlarını paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

172

Belediye, Meclisinde bulunan komisyonların bilgilerini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

173

Belediye, hizmet standartlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

174

Belediye, meclis komisyon raporlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

175

Belediye, sunduğu hizmetleri internet sitesi üzerinden vatandaşların bilgisine sunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

176

Belediye, vatandaş memnuniyet anket sonucunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

177

Belediyenin internet sitesi bulunuyor ve çalışıyor.

 • Evet

178

Belediyenin internet sitesinde bilgi edinme hakkına ilişkin bir bölüm bulunuyor.

 • Evet

179

Belediye, kendi ilçesindeki muhtarların bilgisini ve iletişim detaylarını internet sitesinden paylaşıyor.

 • Evet

180

Belediye, internet sitesinde güncel Sayıştay Raporunu yayımlıyor.

 • Hayır

181

Belediye, etik değerlerini internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

182

Belediye, e-belediye hizmetleri sunuyor.

 • Evet

183

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin sayıları kayıt altına alınıyor.

 • Evet

184

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin niteliğini kayıt altına alınıyor.

 • Hayır

185

Belediye, yapmış olduğu ihalelerin kararlarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

186

Belediye, iç denetim raporunu internet sitesinde yayımlıyor.

 • Evet

187

Vatandaş, şehrin imar planıyla ilgili güncel bilgilere Belediye internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

 • Evet

188

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu gündemlerini İnternet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

189

Belediye, vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

190

Belediye, internet sitesi aracılığıyla temasa geçtiği kişi sayısını Faaliyet Raporunda düzenli olarak paylaşıyor.

 • Evet

191

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu tutanakları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: HESAP VEREBİLİRLİK

KARAR ALMA

Yapı

192

Belediye Başkanı ile internet sitesi üzerinden online iletişim kurma imkanı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

193

Belediye Başkanın iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Hayır

194

Belediye Meclis üyelerinin iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

195

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

196

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin niteliğine göre sınıflamasını paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

197

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

198

Belediye, ilçesinde bulunan işletmelerin ruhsatlandırma oranını paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

199

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam gelirini paylaşıyor.

 • Evet

200

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam giderini paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

201

Belediye, kesin hesabına göre gelir ve gider arasındaki dengeye ilişkin güncel açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

202

Belediye, yıllık tahakkuk eden gelirlerinin tahsil etme oranını paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

203

Belediye, Faaliyet Raporunda sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin performans göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

204

Belediye, Faaliyet Raporunda faaliyetlerinin gerçekleşme durumunu ölçüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

205

Belediye, faaliyetlerine ilişkin performans sonuçlarını paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

206

Belediye Meclisinin Sayıştay Raporunu değerlendirdiği yönünde bir bilgilendirme bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

207

Belediye, Meclis Denetim Komisyon Raporunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

208

Belediye vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: TUTARLILIK

KARAR ALMA

Yapı

209

Stratejik Planda ulusal kalkınma planına atıf yapılıyor.

 • Evet

210

Performans Programındaki hedeflerin Stratejik Plan'la uyumlu olduğu belirtilmiştir.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

211

Performans Programında, Stratejik Plandaki hedefler ile ilgili somut göstergeler belirlenmiştir.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

212

Performans Programında hedeflerin gerçekleştirilme oranı incelenmiş ve paylaşılmıştır.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

213

Belediye, kaynak ihtiyacını Stratejik Plandaki hedeflerle ilişkilendirilerek planlıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

214

Belediye, kesin hesabın Stratejik Plandaki hedeflerle ilişkisine dair oranlar paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

215

Belediye, kesin hesabın Stratejik Plan ve Performans Programındaki hedeflerle uygunluğuna dair açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

216

Belediye, Faaliyet Raporunda, faaliyetlerin Stratejik Plan ile uyumu değerlendiriyor.

 • Evet

217

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumunu değerlendiriyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

218

Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

219

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumlu gerçekleştirilme oranı paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

220

Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranlarına dair açıklamaları Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

221

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumuna ilişkin kamuoyuna yazılı olarak Faaliyet Raporunda açıklama yapıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

222

Stratejik Planda kurumsal gelişim ile ilgili (insan kaynakları, iletişim vb.) hedefler bulunuyor.

 • Evet

223

Stratejik Planda kurumsal altyapı ile ilgili (bilişim, teknoloji, vb.) hedefler bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

224

Belediye, kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

225

Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

226

Belediye, kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.

 • Evet

227

Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.

 • Evet
Detaylı Karne Görünümü Detaylı Araştırma Verileri

İLÇE PROFİLİ*

Nüfus
751.510
Nüfus Yoğunluğu
32.674 kişi/km2
Hanehalkı Ortalama Büyüklüğü
4,1
Kişi Başına Yapılan Yıllık Harcama
486 TL
Ortalama Yaş
29,6
Ortalama Eğitim Süresi
6,8 yıl
Üniversite Mezunu Oranı
%8
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan
0,3 m2
*İlçe profili bilgilerinde; nüfus, nüfus yoğunluğu, ortalama yaş, ortalama eğitim süresi, üniversite mezunu oranı ve hanehalkı ortalama büyüklüğünde Mahallem İstanbul (2017) yayınında yer alan 2016 ilçe profillerinden, kişi başına düşen yeşil alan bilgisinde ise İstanbul 95 projesi (2018) çıktılarından faydalanılmıştır.

BAHÇELİEVLER

 • İlçenin Puanı
 • İlçelerin Ortalama Puanı
 • İlçelerin Puan Aralığı

SÜREÇ YÖNETİŞİMİ

Karar Alma
Sürecinde Yönetişim

Kaynak Kullanma
Sürecinde Yönetişim

Hizmet Sunumunda
Yönetişim

Kurumsal İşleyiş

YÖNETİŞİM İLKELERİ

Tutarlılık

Sorumluluk ve Duyarlılık

Hesap Verebilirlilik

Adillik

Şeffaflık

Etkililik ve Verimlilik

Temsiliyet ve Katılım

ÖĞRENME DÖNGÜSÜ

Yapı

Uygulama ve Entegrasyon

Ölçme ve Öğrenme

KARNE PUANI

YÖNETİŞİM İLKESİ: TEMSİLİYET VE KATILIM

KARAR ALMA

Yapı

001

Belediye, Stratejik Planını, anket yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Evet

002

Belediye, Stratejik Planını, danışma toplantısı yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Hayır

003

Kent Konseyi bulunuyor.

 • Evet

004

Kent Konseyi, Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmek üzere öneriler sunuyor.

 • Hayır

005

Belediye, Kent Konseyi ve internet sitesi dışında, vatandaşların demokratik katılımını sağlayacak kurumsal imkânlar (halk günü, mahalle ziyareti, vb.) sunuyor.

 • Evet

006

Kent Konseyi Başkanı ile Belediye Başkanı aynı kişi değildir.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

007

Belediye, Stratejik Planını hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek, toplantı katılımı için davet ediyor.

 • Hayır

008

Belediye, Stratejik Plan oluştururken, danışma toplantısına katılım gösteren dış paydaşların görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

009

Belediye, Kent Konseyinin Stratejik Plana dair önerileri değerlendiriyor ve Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

010

Belediye Meclisi, Kent Konseyinin sunduğu önerileri değerlendiriyor.

 • Hayır

011

Belediye, vatandaşların katılımı ile ilgili süreçlerin, yöntemlerin ve yaptıkları katkıların Faaliyet Raporunda değerlendirildiğine ilişkin bilgi paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

012

Belediye, Stratejik Planını oluştururken, danışma toplantısıyla görüşü alınan dış paydaşların listesini paylaşıyor.

 • Hayır

013

Belediye, anket yöntemiyle edindiği dış paydaş önerilerini Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Evet

014

Belediye, danışma toplantısıyla edinilen dış paydaş önerilerini, Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Hayır

015

Belediye, Kent Konseyi önerilerini içeren Stratejik Planı paylaşıyor.

 • Hayır

016

Belediye, Kent Konseyinin sunduğu önerileri, Belediye Meclisinin değerlendirmesini ve aldığı kararları yansıtan bilgileri düzenli olarak paylaşıyor.

 • Hayır

017

Belediye, vatandaşların katılım süreçleri ile ilgili yaptıkları katkıları yıllık olarak raporluyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

018

Belediye, bütçeyi dış paydaşların katılımı ile hazırlıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

019

Belediye, bütçe hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek katılım için davet ediyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

020

Belediye, bütçe hazırlama sürecinde dış paydaşların görüşlerini alıyor ve bu katkıları bütçeye yansıtıyor.

 • Hayır

021

Belediye, bütçe hazırlanma sürecinde yer almış dış paydaş listesini paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

022

Belediye, sunacağı hizmetlere ilişkin vatandaşların görüş ve düşüncelerini alıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

023

Belediye, kamuoyu yoklaması/araştırması düzenliyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

024

Belediye, gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması/araştırmasının sonuçlarını paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

025

Belediye bünyesinde muhtarlık birimi bulunuyor.

 • Evet

026

Belediye, mahalle temelli ihtiyaç ve öncelikleri tespit etmek için vatandaşlarla istişare yapıyor.

 • Evet

027

Belediye, internet sitesi üzerinden vatandaş katılımı için imkân sunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

028

Belediye, Mahalle Muhtarları ile ayda en az bir kez görüşüyor.

 • Hayır

029

Belediye, mahallelerde istişare amaçlı toplantılar düzenleniyor.

 • Evet

030

Belediye Başkanı düzenli olarak Halk Günü yapıyor.

 • Evet

031

Belediyenin internet sitesinde görüş ve talep sunmak için form bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

032

Belediye, muhtarlar ile düzenli olarak yaptığı istişare amaçlı görüşmelerin sayısını paylaşıyor.

 • Hayır

033

Belediye, mahallelerde düzenlediği toplantıların sayısını faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Evet

034

Belediye Başkanı yaptığı Halk Günlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Hayır

035

Belediye, internet sitesi üzerinden aldığı görüş ve taleplere Faaliyet Raporunda yer veriyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: ADİLLİK

KARAR ALMA

Yapı

036

Stratejik Planda, farklı sosyal gruplar için hedefler belirleniyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

037

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

038

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

039

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

040

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

041

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

042

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

043

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

044

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

045

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

046

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

047

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

048

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

049

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

050

Stratejik Planda yer alan hedeflerin gerçekleşme oranı düzenli olarak paylaşılıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

051

Belediye bünyesinde kaynak geliştirmeden sorumlu proje birimi bulunuyor.

 • Evet

052

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

053

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

054

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

055

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

056

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

057

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

058

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

059

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

060

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

061

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

062

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

063

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

064

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

065

Belediye, sosyal alanda kaynak geliştirmeye ilişkin (fon, sponsorluk, gıda bankası) projeler gerçekleştiriyor.

 • Evet

066

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamalara ilişkin ayrıntılı bilgileri paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

067

Belediye, dış paydaşlardan aldığı kaynakları ve bunların kullanıldığı proje veya faaliyetleri yıllık olarak faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Hayır

068

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamaları yüzde olarak paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

069

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

070

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

071

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

072

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

073

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

074

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

075

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

076

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

077

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

078

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

079

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

080

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

081

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

082

Belediye'nin kadınlara yönelik güncel faaliyetleri mevcut.

 • Hayır

083

Belediyenin, engellilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

084

Belediyenin, yaşlılar/kıdemli vatandaşlara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

085

Belediyenin, çocuklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

086

Belediyenin, işsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

087

Belediyenin, yoksullara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

088

Belediyenin, evsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

089

Belediyenin, şehit aileleri ile gazilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

090

Belediyenin, eski hükümlülere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

091

Belediyenin, göçmenlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

092

Belediyenin, etnik ve dini azınlıklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

093

Belediye, farklı gruplara sunduğu hizmetlerin performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

094

Belediye, Etik Değerlerini belirliyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

095

Belediyenin Etik Komisyonu bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

096

Belediye, İnternet sitesinde Etik Komisyon Raporları ve/veya Kararları paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: SORUMLULUK VE DUYARLILIK

KARAR ALMA

Yapı

097

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "Sürdürülebilirlik" ifadesi bulunuyor.

 • Hayır

098

Belediye, Sürdürülebilir Kalkınmaya ilişkin plan hazırlıyor.

 • Hayır

099

Belediye Stratejik Planında sürdürülebilirlik hedefi mevcut.

 • Hayır

100

Stratejik Plan içerisinde sürdürülebilirlik kavramı yer alıyor.

 • Hayır

101

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "İyi Yönetişim" ifadesi bulunuyor.

 • Hayır

102

Belediye stratejik planı içerisinde iyi yönetişim ifadesi veya (katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi) ilkeleri bulunuyor.

 • Evet

103

Stratejik Plan içerisinde iyi yönetişim alanında amaç ve hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

104

Belediye, Stratejik Plan hazırlama sürecinde Kent Konseyinin sürdürülebilirlik konusundaki görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

105

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planına ilişkin göstergeler belirliyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

106

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planınına ilişkin göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

107

Belediye, Stratejik Planda iyi yönetişime ilişkin atadığı göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

108

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için bütçe ayırıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

109

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için harcamalar yapıyor.

 • Hayır

110

Belediye, STK ve diğer paydaşlar ile yürütülen projeler için kaynak kullanıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

111

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için yaptığı harcamaları paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

112

Belediye, gönüllülük hizmeti sunmak üzere kurumsal imkân sağlıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

113

Belediyenin gönüllülük esası Faaliyet Raporunda yer alıyor.

 • Hayır

114

Belediye, ekolojik sürdürülebilirlik için geri dönüşüm faaliyetleri yürütüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

115

Belediye, sunduğu gönüllülük hizmetine ilişkin çalışmaların performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

116

Belediye, internet sitesinde vatandaşların şikâyet hakkına ilişkin bilgilendirme bulunuyor.

 • Hayır

117

Belediye, internet sitesinde şikâyet için form veya alan bulunuyor.

 • Evet

118

Belediyede, eşitlik politikası ile sorumlu kurumsal birim bulunuyor.

 • Hayır

119

Belediyenin yurtdışı ilişkiler birim veya müdürlüğü bulunuyor.

 • Hayır

120

Belediyenin insan kaynakları yönetim politikası bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

121

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

122

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin niteliğini paylaşıyor.

 • Hayır

123

Belediyenin eşitlik politikası bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

124

Belediye, eşitlik politikası kapsamında yaptıklarını raporluyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

125

Belediye, kurumsal işleyişine ilişkin şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: ETKİLİLİK VE VERİMLİLİK

KARAR ALMA

Yapı

126

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ilkesi bulunuyor.

 • Evet

127

Stratejik Plan içerisinde etkinlik ve/veya verimlilik hedef olarak bulunuyor.

 • Evet

128

Belediye, misyon ve/veya vizyonu içerisinde yenilikçilik ilkesi bulunuyor.

 • Evet

129

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ilkesi hedef olarak bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

130

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Hayır

131

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

132

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

133

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

134

Belediyenin, yıllık olarak tahakkuk eden vergilerini internet sitesi üzerinden tahsil etme alt yapısı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

135

Belediye, yıllık olarak tahakkuk eden vergi toplama oranını paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

136

Belediye tahsil ettiği vergi oranına ilişkin açıklama paylaşır.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

137

Belediye, vatandaş memnuniyetini düzenli olarak değerlendiriyor.

 • Hayır

138

Belediye, hizmetlere yönelik şikâyetleri kaydediyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

139

Belediye, hizmet şikâyetlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

140

Belediye, hizmet şikâyetlerinin niteliğini paylaşıyor.

 • Hayır

141

Belediye, vatandaş memnuniyet anketini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

142

Belediye, vatandaş memnuniyet anketi sonuçlarını değerlendirdiği yönünde bilgilendirme yapıyor.

 • Hayır

143

Belediye, hizmet alanlarına dair şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

144

Belediyede araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten birim veya müdürlük bulunuyor.

 • Evet

145

Belediyenin akıllı telefon için mobil uygulaması bulunuyor.

 • Evet

146

Belediye, yıllık olarak personeline hizmet içi eğitim programı yapıyor.

 • Evet

147

Belediyede sertifikalı kalite yönetim sistemi bulunuyor.

 • Hayır

148

Belediye içerisinde iç denetçi istihdam ediliyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

149

Belediye, Faaliyet Raporunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yer veriyor.

 • Hayır

150

Belediye, personeline ilgili yıl içerisinde hizmet kalitesi konusunda eğitim veriyor.

 • Evet

151

Belediye çalışanlarının eğitim veya öğrenim durumlarına dair bilgi paylaşılıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

152

Belediye, araştırma ve geliştirme performansını ölçüyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

153

Belediye, çalışanlarının yıl içerisinde aldığı eğitimlerin bilgisini paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: ŞEFFAFLIK

KARAR ALMA

Yapı

154

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde şeffaflık/açıklık ilkesi bulunuyor.

 • Evet

155

Belediye, Stratejik Planında şeffaflık/açıklık ilkesini yansıtıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

156

Belediye, Stratejik Planını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

157

Belediye, Faaliyet Raporlarını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

158

Belediye, Performans Programını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

159

Belediye, Meclis gündemini internet sitesi üzerinden duyuruyor.

 • Evet

160

Belediye, Meclis görüşmelerini internet TV'de yayımlıyor.

 • Hayır

161

Belediye, Meclis kararlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

162

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeler bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

163

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

164

Belediye, onaylanan detaylı kaynak ihtiyacını içeren raporları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

165

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

166

Belediye, taşınmaz envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

167

Belediye, taşıt envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

168

Belediye, taşınmaz envanterinin (gayrimenkul) kullanım/tahsis durumu hakkındaki bilgileri internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

169

Belediye, vergi ödeme takvimini internet sitesinde yayımlıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

170

Belediye, bütçe gerçekleşmeleri konusunda oranına ilave olarak, bilgi ve açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

171

Belediye, toplam bütçe gerçekleşme oranlarını paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

172

Belediye, Meclisinde bulunan komisyonların bilgilerini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

173

Belediye, hizmet standartlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

174

Belediye, meclis komisyon raporlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

175

Belediye, sunduğu hizmetleri internet sitesi üzerinden vatandaşların bilgisine sunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

176

Belediye, vatandaş memnuniyet anket sonucunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

177

Belediyenin internet sitesi bulunuyor ve çalışıyor.

 • Evet

178

Belediyenin internet sitesinde bilgi edinme hakkına ilişkin bir bölüm bulunuyor.

 • Evet

179

Belediye, kendi ilçesindeki muhtarların bilgisini ve iletişim detaylarını internet sitesinden paylaşıyor.

 • Evet

180

Belediye, internet sitesinde güncel Sayıştay Raporunu yayımlıyor.

 • Hayır

181

Belediye, etik değerlerini internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

182

Belediye, e-belediye hizmetleri sunuyor.

 • Evet

183

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin sayıları kayıt altına alınıyor.

 • Evet

184

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin niteliğini kayıt altına alınıyor.

 • Hayır

185

Belediye, yapmış olduğu ihalelerin kararlarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Hayır

186

Belediye, iç denetim raporunu internet sitesinde yayımlıyor.

 • Hayır

187

Vatandaş, şehrin imar planıyla ilgili güncel bilgilere Belediye internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

 • Evet

188

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu gündemlerini İnternet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

189

Belediye, vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

190

Belediye, internet sitesi aracılığıyla temasa geçtiği kişi sayısını Faaliyet Raporunda düzenli olarak paylaşıyor.

 • Hayır

191

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu tutanakları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: HESAP VEREBİLİRLİK

KARAR ALMA

Yapı

192

Belediye Başkanı ile internet sitesi üzerinden online iletişim kurma imkanı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

193

Belediye Başkanın iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Evet

194

Belediye Meclis üyelerinin iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

195

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

196

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin niteliğine göre sınıflamasını paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

197

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

198

Belediye, ilçesinde bulunan işletmelerin ruhsatlandırma oranını paylaşıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

199

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam gelirini paylaşıyor.

 • Evet

200

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam giderini paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

201

Belediye, kesin hesabına göre gelir ve gider arasındaki dengeye ilişkin güncel açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

202

Belediye, yıllık tahakkuk eden gelirlerinin tahsil etme oranını paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

203

Belediye, Faaliyet Raporunda sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin performans göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

204

Belediye, Faaliyet Raporunda faaliyetlerinin gerçekleşme durumunu ölçüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

205

Belediye, faaliyetlerine ilişkin performans sonuçlarını paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

206

Belediye Meclisinin Sayıştay Raporunu değerlendirdiği yönünde bir bilgilendirme bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

207

Belediye, Meclis Denetim Komisyon Raporunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

208

Belediye vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: TUTARLILIK

KARAR ALMA

Yapı

209

Stratejik Planda ulusal kalkınma planına atıf yapılıyor.

 • Hayır

210

Performans Programındaki hedeflerin Stratejik Plan'la uyumlu olduğu belirtilmiştir.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

211

Performans Programında, Stratejik Plandaki hedefler ile ilgili somut göstergeler belirlenmiştir.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

212

Performans Programında hedeflerin gerçekleştirilme oranı incelenmiş ve paylaşılmıştır.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

213

Belediye, kaynak ihtiyacını Stratejik Plandaki hedeflerle ilişkilendirilerek planlıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

214

Belediye, kesin hesabın Stratejik Plandaki hedeflerle ilişkisine dair oranlar paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

215

Belediye, kesin hesabın Stratejik Plan ve Performans Programındaki hedeflerle uygunluğuna dair açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

216

Belediye, Faaliyet Raporunda, faaliyetlerin Stratejik Plan ile uyumu değerlendiriyor.

 • Evet

217

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumunu değerlendiriyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

218

Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

219

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumlu gerçekleştirilme oranı paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

220

Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranlarına dair açıklamaları Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Hayır

221

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumuna ilişkin kamuoyuna yazılı olarak Faaliyet Raporunda açıklama yapıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

222

Stratejik Planda kurumsal gelişim ile ilgili (insan kaynakları, iletişim vb.) hedefler bulunuyor.

 • Evet

223

Stratejik Planda kurumsal altyapı ile ilgili (bilişim, teknoloji, vb.) hedefler bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

224

Belediye, kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

225

Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

226

Belediye, kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.

 • Evet

227

Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.

 • Evet
Detaylı Karne Görünümü Detaylı Araştırma Verileri

İLÇE PROFİLİ*

Nüfus
598.097
Nüfus Yoğunluğu
35.182 kişi/km2
Hanehalkı Ortalama Büyüklüğü
3,6
Kişi Başına Yapılan Yıllık Harcama
461 TL
Ortalama Yaş
32,9
Ortalama Eğitim Süresi
8,0 yıl
Üniversite Mezunu Oranı
%16
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan
0,3 m2
*İlçe profili bilgilerinde; nüfus, nüfus yoğunluğu, ortalama yaş, ortalama eğitim süresi, üniversite mezunu oranı ve hanehalkı ortalama büyüklüğünde Mahallem İstanbul (2017) yayınında yer alan 2016 ilçe profillerinden, kişi başına düşen yeşil alan bilgisinde ise İstanbul 95 projesi (2018) çıktılarından faydalanılmıştır.

BAKIRKÖY

 • İlçenin Puanı
 • İlçelerin Ortalama Puanı
 • İlçelerin Puan Aralığı

SÜREÇ YÖNETİŞİMİ

Karar Alma
Sürecinde Yönetişim

Kaynak Kullanma
Sürecinde Yönetişim

Hizmet Sunumunda
Yönetişim

Kurumsal İşleyiş

YÖNETİŞİM İLKELERİ

Tutarlılık

Sorumluluk ve Duyarlılık

Hesap Verebilirlilik

Adillik

Şeffaflık

Etkililik ve Verimlilik

Temsiliyet ve Katılım

ÖĞRENME DÖNGÜSÜ

Yapı

Uygulama ve Entegrasyon

Ölçme ve Öğrenme

KARNE PUANI

YÖNETİŞİM İLKESİ: TEMSİLİYET VE KATILIM

KARAR ALMA

Yapı

001

Belediye, Stratejik Planını, anket yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Evet

002

Belediye, Stratejik Planını, danışma toplantısı yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Hayır

003

Kent Konseyi bulunuyor.

 • Evet

004

Kent Konseyi, Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmek üzere öneriler sunuyor.

 • Hayır

005

Belediye, Kent Konseyi ve internet sitesi dışında, vatandaşların demokratik katılımını sağlayacak kurumsal imkânlar (halk günü, mahalle ziyareti, vb.) sunuyor.

 • Evet

006

Kent Konseyi Başkanı ile Belediye Başkanı aynı kişi değildir.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

007

Belediye, Stratejik Planını hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek, toplantı katılımı için davet ediyor.

 • Hayır

008

Belediye, Stratejik Plan oluştururken, danışma toplantısına katılım gösteren dış paydaşların görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

009

Belediye, Kent Konseyinin Stratejik Plana dair önerileri değerlendiriyor ve Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

010

Belediye Meclisi, Kent Konseyinin sunduğu önerileri değerlendiriyor.

 • Hayır

011

Belediye, vatandaşların katılımı ile ilgili süreçlerin, yöntemlerin ve yaptıkları katkıların Faaliyet Raporunda değerlendirildiğine ilişkin bilgi paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

012

Belediye, Stratejik Planını oluştururken, danışma toplantısıyla görüşü alınan dış paydaşların listesini paylaşıyor.

 • Hayır

013

Belediye, anket yöntemiyle edindiği dış paydaş önerilerini Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Evet

014

Belediye, danışma toplantısıyla edinilen dış paydaş önerilerini, Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Hayır

015

Belediye, Kent Konseyi önerilerini içeren Stratejik Planı paylaşıyor.

 • Hayır

016

Belediye, Kent Konseyinin sunduğu önerileri, Belediye Meclisinin değerlendirmesini ve aldığı kararları yansıtan bilgileri düzenli olarak paylaşıyor.

 • Hayır

017

Belediye, vatandaşların katılım süreçleri ile ilgili yaptıkları katkıları yıllık olarak raporluyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

018

Belediye, bütçeyi dış paydaşların katılımı ile hazırlıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

019

Belediye, bütçe hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek katılım için davet ediyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

020

Belediye, bütçe hazırlama sürecinde dış paydaşların görüşlerini alıyor ve bu katkıları bütçeye yansıtıyor.

 • Hayır

021

Belediye, bütçe hazırlanma sürecinde yer almış dış paydaş listesini paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

022

Belediye, sunacağı hizmetlere ilişkin vatandaşların görüş ve düşüncelerini alıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

023

Belediye, kamuoyu yoklaması/araştırması düzenliyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

024

Belediye, gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması/araştırmasının sonuçlarını paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

025

Belediye bünyesinde muhtarlık birimi bulunuyor.

 • Evet

026

Belediye, mahalle temelli ihtiyaç ve öncelikleri tespit etmek için vatandaşlarla istişare yapıyor.

 • Evet

027

Belediye, internet sitesi üzerinden vatandaş katılımı için imkân sunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

028

Belediye, Mahalle Muhtarları ile ayda en az bir kez görüşüyor.

 • Hayır

029

Belediye, mahallelerde istişare amaçlı toplantılar düzenleniyor.

 • Evet

030

Belediye Başkanı düzenli olarak Halk Günü yapıyor.

 • Evet

031

Belediyenin internet sitesinde görüş ve talep sunmak için form bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

032

Belediye, muhtarlar ile düzenli olarak yaptığı istişare amaçlı görüşmelerin sayısını paylaşıyor.

 • Hayır

033

Belediye, mahallelerde düzenlediği toplantıların sayısını faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Evet

034

Belediye Başkanı yaptığı Halk Günlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

035

Belediye, internet sitesi üzerinden aldığı görüş ve taleplere Faaliyet Raporunda yer veriyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: ADİLLİK

KARAR ALMA

Yapı

036

Stratejik Planda, farklı sosyal gruplar için hedefler belirleniyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

037

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

038

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

039

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

040

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

041

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

042

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

043

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

044

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

045

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

046

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

047

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

048

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

049

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

050

Stratejik Planda yer alan hedeflerin gerçekleşme oranı düzenli olarak paylaşılıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

051

Belediye bünyesinde kaynak geliştirmeden sorumlu proje birimi bulunuyor.

 • Hayır

052

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

053

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

054

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

055

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

056

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

057

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

058

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

059

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

060

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

061

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

062

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

063

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

064

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

065

Belediye, sosyal alanda kaynak geliştirmeye ilişkin (fon, sponsorluk, gıda bankası) projeler gerçekleştiriyor.

 • Hayır

066

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamalara ilişkin ayrıntılı bilgileri paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

067

Belediye, dış paydaşlardan aldığı kaynakları ve bunların kullanıldığı proje veya faaliyetleri yıllık olarak faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Hayır

068

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamaları yüzde olarak paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

069

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

070

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

071

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

072

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

073

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

074

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

075

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

076

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

077

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

078

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

079

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

080

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

081

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

082

Belediye'nin kadınlara yönelik güncel faaliyetleri mevcut.

 • Evet

083

Belediyenin, engellilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

084

Belediyenin, yaşlılar/kıdemli vatandaşlara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

085

Belediyenin, çocuklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

086

Belediyenin, işsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

087

Belediyenin, yoksullara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

088

Belediyenin, evsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

089

Belediyenin, şehit aileleri ile gazilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

090

Belediyenin, eski hükümlülere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

091

Belediyenin, göçmenlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

092

Belediyenin, etnik ve dini azınlıklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

093

Belediye, farklı gruplara sunduğu hizmetlerin performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

094

Belediye, Etik Değerlerini belirliyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

095

Belediyenin Etik Komisyonu bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

096

Belediye, İnternet sitesinde Etik Komisyon Raporları ve/veya Kararları paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: SORUMLULUK VE DUYARLILIK

KARAR ALMA

Yapı

097

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "Sürdürülebilirlik" ifadesi bulunuyor.

 • Hayır

098

Belediye, Sürdürülebilir Kalkınmaya ilişkin plan hazırlıyor.

 • Hayır

099

Belediye Stratejik Planında sürdürülebilirlik hedefi mevcut.

 • Evet

100

Stratejik Plan içerisinde sürdürülebilirlik kavramı yer alıyor.

 • Evet

101

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "İyi Yönetişim" ifadesi bulunuyor.

 • Evet

102

Belediye stratejik planı içerisinde iyi yönetişim ifadesi veya (katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi) ilkeleri bulunuyor.

 • Evet

103

Stratejik Plan içerisinde iyi yönetişim alanında amaç ve hedefler bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

104

Belediye, Stratejik Plan hazırlama sürecinde Kent Konseyinin sürdürülebilirlik konusundaki görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

105

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planına ilişkin göstergeler belirliyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

106

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planınına ilişkin göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

107

Belediye, Stratejik Planda iyi yönetişime ilişkin atadığı göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

108

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için bütçe ayırıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

109

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için harcamalar yapıyor.

 • Evet

110

Belediye, STK ve diğer paydaşlar ile yürütülen projeler için kaynak kullanıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

111

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için yaptığı harcamaları paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

112

Belediye, gönüllülük hizmeti sunmak üzere kurumsal imkân sağlıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

113

Belediyenin gönüllülük esası Faaliyet Raporunda yer alıyor.

 • Hayır

114

Belediye, ekolojik sürdürülebilirlik için geri dönüşüm faaliyetleri yürütüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

115

Belediye, sunduğu gönüllülük hizmetine ilişkin çalışmaların performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

116

Belediye, internet sitesinde vatandaşların şikâyet hakkına ilişkin bilgilendirme bulunuyor.

 • Hayır

117

Belediye, internet sitesinde şikâyet için form veya alan bulunuyor.

 • Evet

118

Belediyede, eşitlik politikası ile sorumlu kurumsal birim bulunuyor.

 • Hayır

119

Belediyenin yurtdışı ilişkiler birim veya müdürlüğü bulunuyor.

 • Hayır

120

Belediyenin insan kaynakları yönetim politikası bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

121

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

122

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin niteliğini paylaşıyor.

 • Hayır

123

Belediyenin eşitlik politikası bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

124

Belediye, eşitlik politikası kapsamında yaptıklarını raporluyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

125

Belediye, kurumsal işleyişine ilişkin şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: ETKİLİLİK VE VERİMLİLİK

KARAR ALMA

Yapı

126

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ilkesi bulunuyor.

 • Evet

127

Stratejik Plan içerisinde etkinlik ve/veya verimlilik hedef olarak bulunuyor.

 • Evet

128

Belediye, misyon ve/veya vizyonu içerisinde yenilikçilik ilkesi bulunuyor.

 • Evet

129

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ilkesi hedef olarak bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

130

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Evet

131

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

132

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

133

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

134

Belediyenin, yıllık olarak tahakkuk eden vergilerini internet sitesi üzerinden tahsil etme alt yapısı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

135

Belediye, yıllık olarak tahakkuk eden vergi toplama oranını paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

136

Belediye tahsil ettiği vergi oranına ilişkin açıklama paylaşır.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

137

Belediye, vatandaş memnuniyetini düzenli olarak değerlendiriyor.

 • Evet

138

Belediye, hizmetlere yönelik şikâyetleri kaydediyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

139

Belediye, hizmet şikâyetlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

140

Belediye, hizmet şikâyetlerinin niteliğini paylaşıyor.

 • Hayır

141

Belediye, vatandaş memnuniyet anketini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

142

Belediye, vatandaş memnuniyet anketi sonuçlarını değerlendirdiği yönünde bilgilendirme yapıyor.

 • Evet

143

Belediye, hizmet alanlarına dair şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

144

Belediyede araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten birim veya müdürlük bulunuyor.

 • Hayır

145

Belediyenin akıllı telefon için mobil uygulaması bulunuyor.

 • Hayır

146

Belediye, yıllık olarak personeline hizmet içi eğitim programı yapıyor.

 • Evet

147

Belediyede sertifikalı kalite yönetim sistemi bulunuyor.

 • Hayır

148

Belediye içerisinde iç denetçi istihdam ediliyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

149

Belediye, Faaliyet Raporunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yer veriyor.

 • Hayır

150

Belediye, personeline ilgili yıl içerisinde hizmet kalitesi konusunda eğitim veriyor.

 • Evet

151

Belediye çalışanlarının eğitim veya öğrenim durumlarına dair bilgi paylaşılıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

152

Belediye, araştırma ve geliştirme performansını ölçüyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

153

Belediye, çalışanlarının yıl içerisinde aldığı eğitimlerin bilgisini paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: ŞEFFAFLIK

KARAR ALMA

Yapı

154

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde şeffaflık/açıklık ilkesi bulunuyor.

 • Evet

155

Belediye, Stratejik Planında şeffaflık/açıklık ilkesini yansıtıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

156

Belediye, Stratejik Planını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

157

Belediye, Faaliyet Raporlarını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

158

Belediye, Performans Programını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

159

Belediye, Meclis gündemini internet sitesi üzerinden duyuruyor.

 • Evet

160

Belediye, Meclis görüşmelerini internet TV'de yayımlıyor.

 • Hayır

161

Belediye, Meclis kararlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

162

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeler bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

163

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

164

Belediye, onaylanan detaylı kaynak ihtiyacını içeren raporları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

165

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

166

Belediye, taşınmaz envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

167

Belediye, taşıt envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

168

Belediye, taşınmaz envanterinin (gayrimenkul) kullanım/tahsis durumu hakkındaki bilgileri internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

169

Belediye, vergi ödeme takvimini internet sitesinde yayımlıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

170

Belediye, bütçe gerçekleşmeleri konusunda oranına ilave olarak, bilgi ve açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

171

Belediye, toplam bütçe gerçekleşme oranlarını paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

172

Belediye, Meclisinde bulunan komisyonların bilgilerini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

173

Belediye, hizmet standartlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

174

Belediye, meclis komisyon raporlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

175

Belediye, sunduğu hizmetleri internet sitesi üzerinden vatandaşların bilgisine sunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

176

Belediye, vatandaş memnuniyet anket sonucunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

177

Belediyenin internet sitesi bulunuyor ve çalışıyor.

 • Evet

178

Belediyenin internet sitesinde bilgi edinme hakkına ilişkin bir bölüm bulunuyor.

 • Evet

179

Belediye, kendi ilçesindeki muhtarların bilgisini ve iletişim detaylarını internet sitesinden paylaşıyor.

 • Evet

180

Belediye, internet sitesinde güncel Sayıştay Raporunu yayımlıyor.

 • Hayır

181

Belediye, etik değerlerini internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

182

Belediye, e-belediye hizmetleri sunuyor.

 • Evet

183

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin sayıları kayıt altına alınıyor.

 • Evet

184

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin niteliğini kayıt altına alınıyor.

 • Hayır

185

Belediye, yapmış olduğu ihalelerin kararlarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Hayır

186

Belediye, iç denetim raporunu internet sitesinde yayımlıyor.

 • Hayır

187

Vatandaş, şehrin imar planıyla ilgili güncel bilgilere Belediye internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

 • Evet

188

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu gündemlerini İnternet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

189

Belediye, vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Evet

190

Belediye, internet sitesi aracılığıyla temasa geçtiği kişi sayısını Faaliyet Raporunda düzenli olarak paylaşıyor.

 • Hayır

191

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu tutanakları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: HESAP VEREBİLİRLİK

KARAR ALMA

Yapı

192

Belediye Başkanı ile internet sitesi üzerinden online iletişim kurma imkanı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

193

Belediye Başkanın iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Hayır

194

Belediye Meclis üyelerinin iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

195

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

196

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin niteliğine göre sınıflamasını paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

197

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

198

Belediye, ilçesinde bulunan işletmelerin ruhsatlandırma oranını paylaşıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

199

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam gelirini paylaşıyor.

 • Evet

200

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam giderini paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

201

Belediye, kesin hesabına göre gelir ve gider arasındaki dengeye ilişkin güncel açıklama paylaşıyor.

 • Evet

202

Belediye, yıllık tahakkuk eden gelirlerinin tahsil etme oranını paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

203

Belediye, Faaliyet Raporunda sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin performans göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

204

Belediye, Faaliyet Raporunda faaliyetlerinin gerçekleşme durumunu ölçüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

205

Belediye, faaliyetlerine ilişkin performans sonuçlarını paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

206

Belediye Meclisinin Sayıştay Raporunu değerlendirdiği yönünde bir bilgilendirme bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

207

Belediye, Meclis Denetim Komisyon Raporunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

208

Belediye vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: TUTARLILIK

KARAR ALMA

Yapı

209

Stratejik Planda ulusal kalkınma planına atıf yapılıyor.

 • Evet

210

Performans Programındaki hedeflerin Stratejik Plan'la uyumlu olduğu belirtilmiştir.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

211

Performans Programında, Stratejik Plandaki hedefler ile ilgili somut göstergeler belirlenmiştir.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

212

Performans Programında hedeflerin gerçekleştirilme oranı incelenmiş ve paylaşılmıştır.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

213

Belediye, kaynak ihtiyacını Stratejik Plandaki hedeflerle ilişkilendirilerek planlıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

214

Belediye, kesin hesabın Stratejik Plandaki hedeflerle ilişkisine dair oranlar paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

215

Belediye, kesin hesabın Stratejik Plan ve Performans Programındaki hedeflerle uygunluğuna dair açıklama paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

216

Belediye, Faaliyet Raporunda, faaliyetlerin Stratejik Plan ile uyumu değerlendiriyor.

 • Evet

217

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumunu değerlendiriyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

218

Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

219

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumlu gerçekleştirilme oranı paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

220

Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranlarına dair açıklamaları Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Hayır

221

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumuna ilişkin kamuoyuna yazılı olarak Faaliyet Raporunda açıklama yapıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

222

Stratejik Planda kurumsal gelişim ile ilgili (insan kaynakları, iletişim vb.) hedefler bulunuyor.

 • Evet

223

Stratejik Planda kurumsal altyapı ile ilgili (bilişim, teknoloji, vb.) hedefler bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

224

Belediye, kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

225

Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

226

Belediye, kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.

 • Evet

227

Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.

 • Evet
Detaylı Karne Görünümü Detaylı Araştırma Verileri

İLÇE PROFİLİ*

Nüfus
222.437
Nüfus Yoğunluğu
7.670 kişi/km2
Hanehalkı Ortalama Büyüklüğü
2,9
Kişi Başına Yapılan Yıllık Harcama
1.416 TL
Ortalama Yaş
39,4
Ortalama Eğitim Süresi
10,1 yıl
Üniversite Mezunu Oranı
%30
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan
7,2 m2
*İlçe profili bilgilerinde; nüfus, nüfus yoğunluğu, ortalama yaş, ortalama eğitim süresi, üniversite mezunu oranı ve hanehalkı ortalama büyüklüğünde Mahallem İstanbul (2017) yayınında yer alan 2016 ilçe profillerinden, kişi başına düşen yeşil alan bilgisinde ise İstanbul 95 projesi (2018) çıktılarından faydalanılmıştır.

BAŞAKŞEHİR

 • İlçenin Puanı
 • İlçelerin Ortalama Puanı
 • İlçelerin Puan Aralığı

SÜREÇ YÖNETİŞİMİ

Karar Alma
Sürecinde Yönetişim

Kaynak Kullanma
Sürecinde Yönetişim

Hizmet Sunumunda
Yönetişim

Kurumsal İşleyiş

YÖNETİŞİM İLKELERİ

Tutarlılık

Sorumluluk ve Duyarlılık

Hesap Verebilirlilik

Adillik

Şeffaflık

Etkililik ve Verimlilik

Temsiliyet ve Katılım

ÖĞRENME DÖNGÜSÜ

Yapı

Uygulama ve Entegrasyon

Ölçme ve Öğrenme

KARNE PUANI

YÖNETİŞİM İLKESİ: TEMSİLİYET VE KATILIM

KARAR ALMA

Yapı

001

Belediye, Stratejik Planını, anket yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Hayır

002

Belediye, Stratejik Planını, danışma toplantısı yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Hayır

003

Kent Konseyi bulunuyor.

 • Evet

004

Kent Konseyi, Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmek üzere öneriler sunuyor.

 • Hayır

005

Belediye, Kent Konseyi ve internet sitesi dışında, vatandaşların demokratik katılımını sağlayacak kurumsal imkânlar (halk günü, mahalle ziyareti, vb.) sunuyor.

 • Evet

006

Kent Konseyi Başkanı ile Belediye Başkanı aynı kişi değildir.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

007

Belediye, Stratejik Planını hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek, toplantı katılımı için davet ediyor.

 • Hayır

008

Belediye, Stratejik Plan oluştururken, danışma toplantısına katılım gösteren dış paydaşların görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

009

Belediye, Kent Konseyinin Stratejik Plana dair önerileri değerlendiriyor ve Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

010

Belediye Meclisi, Kent Konseyinin sunduğu önerileri değerlendiriyor.

 • Hayır

011

Belediye, vatandaşların katılımı ile ilgili süreçlerin, yöntemlerin ve yaptıkları katkıların Faaliyet Raporunda değerlendirildiğine ilişkin bilgi paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

012

Belediye, Stratejik Planını oluştururken, danışma toplantısıyla görüşü alınan dış paydaşların listesini paylaşıyor.

 • Hayır

013

Belediye, anket yöntemiyle edindiği dış paydaş önerilerini Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Hayır

014

Belediye, danışma toplantısıyla edinilen dış paydaş önerilerini, Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Hayır

015

Belediye, Kent Konseyi önerilerini içeren Stratejik Planı paylaşıyor.

 • Hayır

016

Belediye, Kent Konseyinin sunduğu önerileri, Belediye Meclisinin değerlendirmesini ve aldığı kararları yansıtan bilgileri düzenli olarak paylaşıyor.

 • Hayır

017

Belediye, vatandaşların katılım süreçleri ile ilgili yaptıkları katkıları yıllık olarak raporluyor ve paylaşıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

018

Belediye, bütçeyi dış paydaşların katılımı ile hazırlıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

019

Belediye, bütçe hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek katılım için davet ediyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

020

Belediye, bütçe hazırlama sürecinde dış paydaşların görüşlerini alıyor ve bu katkıları bütçeye yansıtıyor.

 • Hayır

021

Belediye, bütçe hazırlanma sürecinde yer almış dış paydaş listesini paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

022

Belediye, sunacağı hizmetlere ilişkin vatandaşların görüş ve düşüncelerini alıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

023

Belediye, kamuoyu yoklaması/araştırması düzenliyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

024

Belediye, gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması/araştırmasının sonuçlarını paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

025

Belediye bünyesinde muhtarlık birimi bulunuyor.

 • Hayır

026

Belediye, mahalle temelli ihtiyaç ve öncelikleri tespit etmek için vatandaşlarla istişare yapıyor.

 • Hayır

027

Belediye, internet sitesi üzerinden vatandaş katılımı için imkân sunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

028

Belediye, Mahalle Muhtarları ile ayda en az bir kez görüşüyor.

 • Hayır

029

Belediye, mahallelerde istişare amaçlı toplantılar düzenleniyor.

 • Hayır

030

Belediye Başkanı düzenli olarak Halk Günü yapıyor.

 • Evet

031

Belediyenin internet sitesinde görüş ve talep sunmak için form bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

032

Belediye, muhtarlar ile düzenli olarak yaptığı istişare amaçlı görüşmelerin sayısını paylaşıyor.

 • Hayır

033

Belediye, mahallelerde düzenlediği toplantıların sayısını faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Hayır

034

Belediye Başkanı yaptığı Halk Günlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

035

Belediye, internet sitesi üzerinden aldığı görüş ve taleplere Faaliyet Raporunda yer veriyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: ADİLLİK

KARAR ALMA

Yapı

036

Stratejik Planda, farklı sosyal gruplar için hedefler belirleniyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

037

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

038

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

039

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

040

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

041

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

042

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

043

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

044

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

045

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

046

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

047

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

048

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

049

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

050

Stratejik Planda yer alan hedeflerin gerçekleşme oranı düzenli olarak paylaşılıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

051

Belediye bünyesinde kaynak geliştirmeden sorumlu proje birimi bulunuyor.

 • Evet

052

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

053

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

054

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

055

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

056

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

057

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

058

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

059

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

060

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

061

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

062

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

063

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

064

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

065

Belediye, sosyal alanda kaynak geliştirmeye ilişkin (fon, sponsorluk, gıda bankası) projeler gerçekleştiriyor.

 • Evet

066

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamalara ilişkin ayrıntılı bilgileri paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

067

Belediye, dış paydaşlardan aldığı kaynakları ve bunların kullanıldığı proje veya faaliyetleri yıllık olarak faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Evet

068

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamaları yüzde olarak paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

069

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

070

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

071

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

072

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

073

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

074

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

075

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

076

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

077

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

078

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

079

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

080

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

081

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

082

Belediye'nin kadınlara yönelik güncel faaliyetleri mevcut.

 • Evet

083

Belediyenin, engellilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

084

Belediyenin, yaşlılar/kıdemli vatandaşlara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

085

Belediyenin, çocuklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

086

Belediyenin, işsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

087

Belediyenin, yoksullara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

088

Belediyenin, evsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

089

Belediyenin, şehit aileleri ile gazilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

090

Belediyenin, eski hükümlülere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

091

Belediyenin, göçmenlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

092

Belediyenin, etnik ve dini azınlıklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

093

Belediye, farklı gruplara sunduğu hizmetlerin performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

094

Belediye, Etik Değerlerini belirliyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

095

Belediyenin Etik Komisyonu bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

096

Belediye, İnternet sitesinde Etik Komisyon Raporları ve/veya Kararları paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: SORUMLULUK VE DUYARLILIK

KARAR ALMA

Yapı

097

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "Sürdürülebilirlik" ifadesi bulunuyor.

 • Hayır

098

Belediye, Sürdürülebilir Kalkınmaya ilişkin plan hazırlıyor.

 • Hayır

099

Belediye Stratejik Planında sürdürülebilirlik hedefi mevcut.

 • Hayır

100

Stratejik Plan içerisinde sürdürülebilirlik kavramı yer alıyor.

 • Hayır

101

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "İyi Yönetişim" ifadesi bulunuyor.

 • Hayır

102

Belediye stratejik planı içerisinde iyi yönetişim ifadesi veya (katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi) ilkeleri bulunuyor.

 • Evet

103

Stratejik Plan içerisinde iyi yönetişim alanında amaç ve hedefler bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

104

Belediye, Stratejik Plan hazırlama sürecinde Kent Konseyinin sürdürülebilirlik konusundaki görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

105

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planına ilişkin göstergeler belirliyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

106

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planınına ilişkin göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

107

Belediye, Stratejik Planda iyi yönetişime ilişkin atadığı göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

108

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için bütçe ayırıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

109

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için harcamalar yapıyor.

 • Hayır

110

Belediye, STK ve diğer paydaşlar ile yürütülen projeler için kaynak kullanıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

111

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için yaptığı harcamaları paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

112

Belediye, gönüllülük hizmeti sunmak üzere kurumsal imkân sağlıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

113

Belediyenin gönüllülük esası Faaliyet Raporunda yer alıyor.

 • Hayır

114

Belediye, ekolojik sürdürülebilirlik için geri dönüşüm faaliyetleri yürütüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

115

Belediye, sunduğu gönüllülük hizmetine ilişkin çalışmaların performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

116

Belediye, internet sitesinde vatandaşların şikâyet hakkına ilişkin bilgilendirme bulunuyor.

 • Hayır

117

Belediye, internet sitesinde şikâyet için form veya alan bulunuyor.

 • Evet

118

Belediyede, eşitlik politikası ile sorumlu kurumsal birim bulunuyor.

 • Hayır

119

Belediyenin yurtdışı ilişkiler birim veya müdürlüğü bulunuyor.

 • Hayır

120

Belediyenin insan kaynakları yönetim politikası bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

121

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

122

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin niteliğini paylaşıyor.

 • Hayır

123

Belediyenin eşitlik politikası bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

124

Belediye, eşitlik politikası kapsamında yaptıklarını raporluyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

125

Belediye, kurumsal işleyişine ilişkin şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: ETKİLİLİK VE VERİMLİLİK

KARAR ALMA

Yapı

126

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ilkesi bulunuyor.

 • Evet

127

Stratejik Plan içerisinde etkinlik ve/veya verimlilik hedef olarak bulunuyor.

 • Evet

128

Belediye, misyon ve/veya vizyonu içerisinde yenilikçilik ilkesi bulunuyor.

 • Hayır

129

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ilkesi hedef olarak bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

130

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Hayır

131

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

132

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

133

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

134

Belediyenin, yıllık olarak tahakkuk eden vergilerini internet sitesi üzerinden tahsil etme alt yapısı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

135

Belediye, yıllık olarak tahakkuk eden vergi toplama oranını paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

136

Belediye tahsil ettiği vergi oranına ilişkin açıklama paylaşır.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

137

Belediye, vatandaş memnuniyetini düzenli olarak değerlendiriyor.

 • Evet

138

Belediye, hizmetlere yönelik şikâyetleri kaydediyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

139

Belediye, hizmet şikâyetlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

140

Belediye, hizmet şikâyetlerinin niteliğini paylaşıyor.

 • Evet

141

Belediye, vatandaş memnuniyet anketini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

142

Belediye, vatandaş memnuniyet anketi sonuçlarını değerlendirdiği yönünde bilgilendirme yapıyor.

 • Evet

143

Belediye, hizmet alanlarına dair şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

144

Belediyede araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten birim veya müdürlük bulunuyor.

 • Evet

145

Belediyenin akıllı telefon için mobil uygulaması bulunuyor.

 • Evet

146

Belediye, yıllık olarak personeline hizmet içi eğitim programı yapıyor.

 • Evet

147

Belediyede sertifikalı kalite yönetim sistemi bulunuyor.

 • Hayır

148

Belediye içerisinde iç denetçi istihdam ediliyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

149

Belediye, Faaliyet Raporunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yer veriyor.

 • Hayır

150

Belediye, personeline ilgili yıl içerisinde hizmet kalitesi konusunda eğitim veriyor.

 • Hayır

151

Belediye çalışanlarının eğitim veya öğrenim durumlarına dair bilgi paylaşılıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

152

Belediye, araştırma ve geliştirme performansını ölçüyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

153

Belediye, çalışanlarının yıl içerisinde aldığı eğitimlerin bilgisini paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: ŞEFFAFLIK

KARAR ALMA

Yapı

154

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde şeffaflık/açıklık ilkesi bulunuyor.

 • Evet

155

Belediye, Stratejik Planında şeffaflık/açıklık ilkesini yansıtıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

156

Belediye, Stratejik Planını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

157

Belediye, Faaliyet Raporlarını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

158

Belediye, Performans Programını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

159

Belediye, Meclis gündemini internet sitesi üzerinden duyuruyor.

 • Evet

160

Belediye, Meclis görüşmelerini internet TV'de yayımlıyor.

 • Hayır

161

Belediye, Meclis kararlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

162

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeler bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

163

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

164

Belediye, onaylanan detaylı kaynak ihtiyacını içeren raporları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

165

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

166

Belediye, taşınmaz envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

167

Belediye, taşıt envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

168

Belediye, taşınmaz envanterinin (gayrimenkul) kullanım/tahsis durumu hakkındaki bilgileri internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

169

Belediye, vergi ödeme takvimini internet sitesinde yayımlıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

170

Belediye, bütçe gerçekleşmeleri konusunda oranına ilave olarak, bilgi ve açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

171

Belediye, toplam bütçe gerçekleşme oranlarını paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

172

Belediye, Meclisinde bulunan komisyonların bilgilerini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

173

Belediye, hizmet standartlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

174

Belediye, meclis komisyon raporlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

175

Belediye, sunduğu hizmetleri internet sitesi üzerinden vatandaşların bilgisine sunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

176

Belediye, vatandaş memnuniyet anket sonucunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

177

Belediyenin internet sitesi bulunuyor ve çalışıyor.

 • Evet

178

Belediyenin internet sitesinde bilgi edinme hakkına ilişkin bir bölüm bulunuyor.

 • Evet

179

Belediye, kendi ilçesindeki muhtarların bilgisini ve iletişim detaylarını internet sitesinden paylaşıyor.

 • Hayır

180

Belediye, internet sitesinde güncel Sayıştay Raporunu yayımlıyor.

 • Hayır

181

Belediye, etik değerlerini internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

182

Belediye, e-belediye hizmetleri sunuyor.

 • Evet

183

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin sayıları kayıt altına alınıyor.

 • Evet

184

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin niteliğini kayıt altına alınıyor.

 • Hayır

185

Belediye, yapmış olduğu ihalelerin kararlarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Hayır

186

Belediye, iç denetim raporunu internet sitesinde yayımlıyor.

 • Hayır

187

Vatandaş, şehrin imar planıyla ilgili güncel bilgilere Belediye internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

 • Evet

188

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu gündemlerini İnternet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

189

Belediye, vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

190

Belediye, internet sitesi aracılığıyla temasa geçtiği kişi sayısını Faaliyet Raporunda düzenli olarak paylaşıyor.

 • Evet

191

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu tutanakları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: HESAP VEREBİLİRLİK

KARAR ALMA

Yapı

192

Belediye Başkanı ile internet sitesi üzerinden online iletişim kurma imkanı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

193

Belediye Başkanın iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Evet

194

Belediye Meclis üyelerinin iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

195

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

196

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin niteliğine göre sınıflamasını paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

197

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

198

Belediye, ilçesinde bulunan işletmelerin ruhsatlandırma oranını paylaşıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

199

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam gelirini paylaşıyor.

 • Evet

200

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam giderini paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

201

Belediye, kesin hesabına göre gelir ve gider arasındaki dengeye ilişkin güncel açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

202

Belediye, yıllık tahakkuk eden gelirlerinin tahsil etme oranını paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

203

Belediye, Faaliyet Raporunda sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin performans göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

204

Belediye, Faaliyet Raporunda faaliyetlerinin gerçekleşme durumunu ölçüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

205

Belediye, faaliyetlerine ilişkin performans sonuçlarını paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

206

Belediye Meclisinin Sayıştay Raporunu değerlendirdiği yönünde bir bilgilendirme bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

207

Belediye, Meclis Denetim Komisyon Raporunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

208

Belediye vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: TUTARLILIK

KARAR ALMA

Yapı

209

Stratejik Planda ulusal kalkınma planına atıf yapılıyor.

 • Evet

210

Performans Programındaki hedeflerin Stratejik Plan'la uyumlu olduğu belirtilmiştir.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

211

Performans Programında, Stratejik Plandaki hedefler ile ilgili somut göstergeler belirlenmiştir.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

212

Performans Programında hedeflerin gerçekleştirilme oranı incelenmiş ve paylaşılmıştır.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

213

Belediye, kaynak ihtiyacını Stratejik Plandaki hedeflerle ilişkilendirilerek planlıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

214

Belediye, kesin hesabın Stratejik Plandaki hedeflerle ilişkisine dair oranlar paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

215

Belediye, kesin hesabın Stratejik Plan ve Performans Programındaki hedeflerle uygunluğuna dair açıklama paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

216

Belediye, Faaliyet Raporunda, faaliyetlerin Stratejik Plan ile uyumu değerlendiriyor.

 • Evet

217

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumunu değerlendiriyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

218

Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

219

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumlu gerçekleştirilme oranı paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

220

Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranlarına dair açıklamaları Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

221

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumuna ilişkin kamuoyuna yazılı olarak Faaliyet Raporunda açıklama yapıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

222

Stratejik Planda kurumsal gelişim ile ilgili (insan kaynakları, iletişim vb.) hedefler bulunuyor.

 • Evet

223

Stratejik Planda kurumsal altyapı ile ilgili (bilişim, teknoloji, vb.) hedefler bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

224

Belediye, kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

225

Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

226

Belediye, kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.

 • Evet

227

Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.

 • Evet
Detaylı Karne Görünümü Detaylı Araştırma Verileri

İLÇE PROFİLİ*

Nüfus
369.752
Nüfus Yoğunluğu
3.456 kişi/km2
Hanehalkı Ortalama Büyüklüğü
3,9
Kişi Başına Yapılan Yıllık Harcama
1.232 TL
Ortalama Yaş
29,0
Ortalama Eğitim Süresi
7,9 yıl
Üniversite Mezunu Oranı
%16
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan
2,6 m2
*İlçe profili bilgilerinde; nüfus, nüfus yoğunluğu, ortalama yaş, ortalama eğitim süresi, üniversite mezunu oranı ve hanehalkı ortalama büyüklüğünde Mahallem İstanbul (2017) yayınında yer alan 2016 ilçe profillerinden, kişi başına düşen yeşil alan bilgisinde ise İstanbul 95 projesi (2018) çıktılarından faydalanılmıştır.

BAYRAMPAŞA

 • İlçenin Puanı
 • İlçelerin Ortalama Puanı
 • İlçelerin Puan Aralığı

SÜREÇ YÖNETİŞİMİ

Karar Alma
Sürecinde Yönetişim

Kaynak Kullanma
Sürecinde Yönetişim

Hizmet Sunumunda
Yönetişim

Kurumsal İşleyiş

YÖNETİŞİM İLKELERİ

Tutarlılık

Sorumluluk ve Duyarlılık

Hesap Verebilirlilik

Adillik

Şeffaflık

Etkililik ve Verimlilik

Temsiliyet ve Katılım

ÖĞRENME DÖNGÜSÜ

Yapı

Uygulama ve Entegrasyon

Ölçme ve Öğrenme

KARNE PUANI

YÖNETİŞİM İLKESİ: TEMSİLİYET VE KATILIM

KARAR ALMA

Yapı

001

Belediye, Stratejik Planını, anket yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Evet

002

Belediye, Stratejik Planını, danışma toplantısı yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Hayır

003

Kent Konseyi bulunuyor.

 • Evet

004

Kent Konseyi, Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmek üzere öneriler sunuyor.

 • Hayır

005

Belediye, Kent Konseyi ve internet sitesi dışında, vatandaşların demokratik katılımını sağlayacak kurumsal imkânlar (halk günü, mahalle ziyareti, vb.) sunuyor.

 • Hayır

006

Kent Konseyi Başkanı ile Belediye Başkanı aynı kişi değildir.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

007

Belediye, Stratejik Planını hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek, toplantı katılımı için davet ediyor.

 • Hayır

008

Belediye, Stratejik Plan oluştururken, danışma toplantısına katılım gösteren dış paydaşların görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

009

Belediye, Kent Konseyinin Stratejik Plana dair önerileri değerlendiriyor ve Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

010

Belediye Meclisi, Kent Konseyinin sunduğu önerileri değerlendiriyor.

 • Hayır

011

Belediye, vatandaşların katılımı ile ilgili süreçlerin, yöntemlerin ve yaptıkları katkıların Faaliyet Raporunda değerlendirildiğine ilişkin bilgi paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

012

Belediye, Stratejik Planını oluştururken, danışma toplantısıyla görüşü alınan dış paydaşların listesini paylaşıyor.

 • Hayır

013

Belediye, anket yöntemiyle edindiği dış paydaş önerilerini Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Evet

014

Belediye, danışma toplantısıyla edinilen dış paydaş önerilerini, Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Hayır

015

Belediye, Kent Konseyi önerilerini içeren Stratejik Planı paylaşıyor.

 • Hayır

016

Belediye, Kent Konseyinin sunduğu önerileri, Belediye Meclisinin değerlendirmesini ve aldığı kararları yansıtan bilgileri düzenli olarak paylaşıyor.

 • Hayır

017

Belediye, vatandaşların katılım süreçleri ile ilgili yaptıkları katkıları yıllık olarak raporluyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

018

Belediye, bütçeyi dış paydaşların katılımı ile hazırlıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

019

Belediye, bütçe hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek katılım için davet ediyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

020

Belediye, bütçe hazırlama sürecinde dış paydaşların görüşlerini alıyor ve bu katkıları bütçeye yansıtıyor.

 • Hayır

021

Belediye, bütçe hazırlanma sürecinde yer almış dış paydaş listesini paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

022

Belediye, sunacağı hizmetlere ilişkin vatandaşların görüş ve düşüncelerini alıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

023

Belediye, kamuoyu yoklaması/araştırması düzenliyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

024

Belediye, gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması/araştırmasının sonuçlarını paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

025

Belediye bünyesinde muhtarlık birimi bulunuyor.

 • Hayır

026

Belediye, mahalle temelli ihtiyaç ve öncelikleri tespit etmek için vatandaşlarla istişare yapıyor.

 • Hayır

027

Belediye, internet sitesi üzerinden vatandaş katılımı için imkân sunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

028

Belediye, Mahalle Muhtarları ile ayda en az bir kez görüşüyor.

 • Hayır

029

Belediye, mahallelerde istişare amaçlı toplantılar düzenleniyor.

 • Hayır

030

Belediye Başkanı düzenli olarak Halk Günü yapıyor.

 • Hayır

031

Belediyenin internet sitesinde görüş ve talep sunmak için form bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

032

Belediye, muhtarlar ile düzenli olarak yaptığı istişare amaçlı görüşmelerin sayısını paylaşıyor.

 • Hayır

033

Belediye, mahallelerde düzenlediği toplantıların sayısını faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Hayır

034

Belediye Başkanı yaptığı Halk Günlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Hayır

035

Belediye, internet sitesi üzerinden aldığı görüş ve taleplere Faaliyet Raporunda yer veriyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: ADİLLİK

KARAR ALMA

Yapı

036

Stratejik Planda, farklı sosyal gruplar için hedefler belirleniyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

037

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

038

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

039

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

040

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

041

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

042

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

043

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

044

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

045

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

046

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

047

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

048

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

049

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

050

Stratejik Planda yer alan hedeflerin gerçekleşme oranı düzenli olarak paylaşılıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

051

Belediye bünyesinde kaynak geliştirmeden sorumlu proje birimi bulunuyor.

 • Hayır

052

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

053

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

054

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

055

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

056

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

057

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

058

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

059

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

060

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

061

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

062

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

063

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

064

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

065

Belediye, sosyal alanda kaynak geliştirmeye ilişkin (fon, sponsorluk, gıda bankası) projeler gerçekleştiriyor.

 • Hayır

066

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamalara ilişkin ayrıntılı bilgileri paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

067

Belediye, dış paydaşlardan aldığı kaynakları ve bunların kullanıldığı proje veya faaliyetleri yıllık olarak faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Hayır

068

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamaları yüzde olarak paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

069

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

070

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

071

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

072

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

073

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

074

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

075

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

076

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

077

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

078

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

079

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

080

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

081

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

082

Belediye'nin kadınlara yönelik güncel faaliyetleri mevcut.

 • Evet

083

Belediyenin, engellilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

084

Belediyenin, yaşlılar/kıdemli vatandaşlara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

085

Belediyenin, çocuklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

086

Belediyenin, işsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

087

Belediyenin, yoksullara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

088

Belediyenin, evsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

089

Belediyenin, şehit aileleri ile gazilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

090

Belediyenin, eski hükümlülere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

091

Belediyenin, göçmenlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

092

Belediyenin, etnik ve dini azınlıklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

093

Belediye, farklı gruplara sunduğu hizmetlerin performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

094

Belediye, Etik Değerlerini belirliyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

095

Belediyenin Etik Komisyonu bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

096

Belediye, İnternet sitesinde Etik Komisyon Raporları ve/veya Kararları paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: SORUMLULUK VE DUYARLILIK

KARAR ALMA

Yapı

097

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "Sürdürülebilirlik" ifadesi bulunuyor.

 • Hayır

098

Belediye, Sürdürülebilir Kalkınmaya ilişkin plan hazırlıyor.

 • Hayır

099

Belediye Stratejik Planında sürdürülebilirlik hedefi mevcut.

 • Hayır

100

Stratejik Plan içerisinde sürdürülebilirlik kavramı yer alıyor.

 • Evet

101

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "İyi Yönetişim" ifadesi bulunuyor.

 • Hayır

102

Belediye stratejik planı içerisinde iyi yönetişim ifadesi veya (katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi) ilkeleri bulunuyor.

 • Hayır

103

Stratejik Plan içerisinde iyi yönetişim alanında amaç ve hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

104

Belediye, Stratejik Plan hazırlama sürecinde Kent Konseyinin sürdürülebilirlik konusundaki görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

105

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planına ilişkin göstergeler belirliyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

106

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planınına ilişkin göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

107

Belediye, Stratejik Planda iyi yönetişime ilişkin atadığı göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

108

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için bütçe ayırıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

109

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için harcamalar yapıyor.

 • Hayır

110

Belediye, STK ve diğer paydaşlar ile yürütülen projeler için kaynak kullanıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

111

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için yaptığı harcamaları paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

112

Belediye, gönüllülük hizmeti sunmak üzere kurumsal imkân sağlıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

113

Belediyenin gönüllülük esası Faaliyet Raporunda yer alıyor.

 • Evet

114

Belediye, ekolojik sürdürülebilirlik için geri dönüşüm faaliyetleri yürütüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

115

Belediye, sunduğu gönüllülük hizmetine ilişkin çalışmaların performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

116

Belediye, internet sitesinde vatandaşların şikâyet hakkına ilişkin bilgilendirme bulunuyor.

 • Hayır

117

Belediye, internet sitesinde şikâyet için form veya alan bulunuyor.

 • Evet

118

Belediyede, eşitlik politikası ile sorumlu kurumsal birim bulunuyor.

 • Hayır

119

Belediyenin yurtdışı ilişkiler birim veya müdürlüğü bulunuyor.

 • Hayır

120

Belediyenin insan kaynakları yönetim politikası bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

121

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

122

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin niteliğini paylaşıyor.

 • Hayır

123

Belediyenin eşitlik politikası bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

124

Belediye, eşitlik politikası kapsamında yaptıklarını raporluyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

125

Belediye, kurumsal işleyişine ilişkin şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: ETKİLİLİK VE VERİMLİLİK

KARAR ALMA

Yapı

126

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ilkesi bulunuyor.

 • Evet

127

Stratejik Plan içerisinde etkinlik ve/veya verimlilik hedef olarak bulunuyor.

 • Evet

128

Belediye, misyon ve/veya vizyonu içerisinde yenilikçilik ilkesi bulunuyor.

 • Hayır

129

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ilkesi hedef olarak bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

130

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Evet

131

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

132

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

133

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

134

Belediyenin, yıllık olarak tahakkuk eden vergilerini internet sitesi üzerinden tahsil etme alt yapısı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

135

Belediye, yıllık olarak tahakkuk eden vergi toplama oranını paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

136

Belediye tahsil ettiği vergi oranına ilişkin açıklama paylaşır.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

137

Belediye, vatandaş memnuniyetini düzenli olarak değerlendiriyor.

 • Evet

138

Belediye, hizmetlere yönelik şikâyetleri kaydediyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

139

Belediye, hizmet şikâyetlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

140

Belediye, hizmet şikâyetlerinin niteliğini paylaşıyor.

 • Evet

141

Belediye, vatandaş memnuniyet anketini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

142

Belediye, vatandaş memnuniyet anketi sonuçlarını değerlendirdiği yönünde bilgilendirme yapıyor.

 • Evet

143

Belediye, hizmet alanlarına dair şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

144

Belediyede araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten birim veya müdürlük bulunuyor.

 • Hayır

145

Belediyenin akıllı telefon için mobil uygulaması bulunuyor.

 • Evet

146

Belediye, yıllık olarak personeline hizmet içi eğitim programı yapıyor.

 • Evet

147

Belediyede sertifikalı kalite yönetim sistemi bulunuyor.

 • Hayır

148

Belediye içerisinde iç denetçi istihdam ediliyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

149

Belediye, Faaliyet Raporunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yer veriyor.

 • Hayır

150

Belediye, personeline ilgili yıl içerisinde hizmet kalitesi konusunda eğitim veriyor.

 • Evet

151

Belediye çalışanlarının eğitim veya öğrenim durumlarına dair bilgi paylaşılıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

152

Belediye, araştırma ve geliştirme performansını ölçüyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

153

Belediye, çalışanlarının yıl içerisinde aldığı eğitimlerin bilgisini paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: ŞEFFAFLIK

KARAR ALMA

Yapı

154

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde şeffaflık/açıklık ilkesi bulunuyor.

 • Hayır

155

Belediye, Stratejik Planında şeffaflık/açıklık ilkesini yansıtıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

156

Belediye, Stratejik Planını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

157

Belediye, Faaliyet Raporlarını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

158

Belediye, Performans Programını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

159

Belediye, Meclis gündemini internet sitesi üzerinden duyuruyor.

 • Evet

160

Belediye, Meclis görüşmelerini internet TV'de yayımlıyor.

 • Hayır

161

Belediye, Meclis kararlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

162

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeler bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

163

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

164

Belediye, onaylanan detaylı kaynak ihtiyacını içeren raporları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

165

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

166

Belediye, taşınmaz envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

167

Belediye, taşıt envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

168

Belediye, taşınmaz envanterinin (gayrimenkul) kullanım/tahsis durumu hakkındaki bilgileri internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

169

Belediye, vergi ödeme takvimini internet sitesinde yayımlıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

170

Belediye, bütçe gerçekleşmeleri konusunda oranına ilave olarak, bilgi ve açıklama paylaşıyor.

 • Evet

171

Belediye, toplam bütçe gerçekleşme oranlarını paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

172

Belediye, Meclisinde bulunan komisyonların bilgilerini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

173

Belediye, hizmet standartlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

174

Belediye, meclis komisyon raporlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

175

Belediye, sunduğu hizmetleri internet sitesi üzerinden vatandaşların bilgisine sunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

176

Belediye, vatandaş memnuniyet anket sonucunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

177

Belediyenin internet sitesi bulunuyor ve çalışıyor.

 • Evet

178

Belediyenin internet sitesinde bilgi edinme hakkına ilişkin bir bölüm bulunuyor.

 • Evet

179

Belediye, kendi ilçesindeki muhtarların bilgisini ve iletişim detaylarını internet sitesinden paylaşıyor.

 • Evet

180

Belediye, internet sitesinde güncel Sayıştay Raporunu yayımlıyor.

 • Hayır

181

Belediye, etik değerlerini internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

182

Belediye, e-belediye hizmetleri sunuyor.

 • Evet

183

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin sayıları kayıt altına alınıyor.

 • Hayır

184

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin niteliğini kayıt altına alınıyor.

 • Hayır

185

Belediye, yapmış olduğu ihalelerin kararlarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Hayır

186

Belediye, iç denetim raporunu internet sitesinde yayımlıyor.

 • Hayır

187

Vatandaş, şehrin imar planıyla ilgili güncel bilgilere Belediye internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

 • Evet

188

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu gündemlerini İnternet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

189

Belediye, vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

190

Belediye, internet sitesi aracılığıyla temasa geçtiği kişi sayısını Faaliyet Raporunda düzenli olarak paylaşıyor.

 • Evet

191

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu tutanakları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: HESAP VEREBİLİRLİK

KARAR ALMA

Yapı

192

Belediye Başkanı ile internet sitesi üzerinden online iletişim kurma imkanı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

193

Belediye Başkanın iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Evet

194

Belediye Meclis üyelerinin iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

195

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

196

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin niteliğine göre sınıflamasını paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

197

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

198

Belediye, ilçesinde bulunan işletmelerin ruhsatlandırma oranını paylaşıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

199

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam gelirini paylaşıyor.

 • Evet

200

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam giderini paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

201

Belediye, kesin hesabına göre gelir ve gider arasındaki dengeye ilişkin güncel açıklama paylaşıyor.

 • Evet

202

Belediye, yıllık tahakkuk eden gelirlerinin tahsil etme oranını paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

203

Belediye, Faaliyet Raporunda sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin performans göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

204

Belediye, Faaliyet Raporunda faaliyetlerinin gerçekleşme durumunu ölçüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

205

Belediye, faaliyetlerine ilişkin performans sonuçlarını paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

206

Belediye Meclisinin Sayıştay Raporunu değerlendirdiği yönünde bir bilgilendirme bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

207

Belediye, Meclis Denetim Komisyon Raporunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

208

Belediye vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: TUTARLILIK

KARAR ALMA

Yapı

209

Stratejik Planda ulusal kalkınma planına atıf yapılıyor.

 • Evet

210

Performans Programındaki hedeflerin Stratejik Plan'la uyumlu olduğu belirtilmiştir.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

211

Performans Programında, Stratejik Plandaki hedefler ile ilgili somut göstergeler belirlenmiştir.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

212

Performans Programında hedeflerin gerçekleştirilme oranı incelenmiş ve paylaşılmıştır.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

213

Belediye, kaynak ihtiyacını Stratejik Plandaki hedeflerle ilişkilendirilerek planlıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

214

Belediye, kesin hesabın Stratejik Plandaki hedeflerle ilişkisine dair oranlar paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

215

Belediye, kesin hesabın Stratejik Plan ve Performans Programındaki hedeflerle uygunluğuna dair açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

216

Belediye, Faaliyet Raporunda, faaliyetlerin Stratejik Plan ile uyumu değerlendiriyor.

 • Evet

217

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumunu değerlendiriyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

218

Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

219

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumlu gerçekleştirilme oranı paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

220

Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranlarına dair açıklamaları Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

221

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumuna ilişkin kamuoyuna yazılı olarak Faaliyet Raporunda açıklama yapıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

222

Stratejik Planda kurumsal gelişim ile ilgili (insan kaynakları, iletişim vb.) hedefler bulunuyor.

 • Evet

223

Stratejik Planda kurumsal altyapı ile ilgili (bilişim, teknoloji, vb.) hedefler bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

224

Belediye, kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Hayır

225

Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

226

Belediye, kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

227

Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.

 • Hayır
Detaylı Karne Görünümü Detaylı Araştırma Verileri

İLÇE PROFİLİ*

Nüfus
273.148
Nüfus Yoğunluğu
30.350 kişi/km2
Hanehalkı Ortalama Büyüklüğü
3,5
Kişi Başına Yapılan Yıllık Harcama
532 TL
Ortalama Yaş
33,8
Ortalama Eğitim Süresi
7,7 yıl
Üniversite Mezunu Oranı
%13
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan
1,7 m2
*İlçe profili bilgilerinde; nüfus, nüfus yoğunluğu, ortalama yaş, ortalama eğitim süresi, üniversite mezunu oranı ve hanehalkı ortalama büyüklüğünde Mahallem İstanbul (2017) yayınında yer alan 2016 ilçe profillerinden, kişi başına düşen yeşil alan bilgisinde ise İstanbul 95 projesi (2018) çıktılarından faydalanılmıştır.

BEŞİKTAŞ

 • İlçenin Puanı
 • İlçelerin Ortalama Puanı
 • İlçelerin Puan Aralığı

SÜREÇ YÖNETİŞİMİ

Karar Alma
Sürecinde Yönetişim

Kaynak Kullanma
Sürecinde Yönetişim

Hizmet Sunumunda
Yönetişim

Kurumsal İşleyiş

YÖNETİŞİM İLKELERİ

Tutarlılık

Sorumluluk ve Duyarlılık

Hesap Verebilirlilik

Adillik

Şeffaflık

Etkililik ve Verimlilik

Temsiliyet ve Katılım

ÖĞRENME DÖNGÜSÜ

Yapı

Uygulama ve Entegrasyon

Ölçme ve Öğrenme

KARNE PUANI

YÖNETİŞİM İLKESİ: TEMSİLİYET VE KATILIM

KARAR ALMA

Yapı

001

Belediye, Stratejik Planını, anket yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Evet

002

Belediye, Stratejik Planını, danışma toplantısı yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Hayır

003

Kent Konseyi bulunuyor.

 • Evet

004

Kent Konseyi, Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmek üzere öneriler sunuyor.

 • Hayır

005

Belediye, Kent Konseyi ve internet sitesi dışında, vatandaşların demokratik katılımını sağlayacak kurumsal imkânlar (halk günü, mahalle ziyareti, vb.) sunuyor.

 • Evet

006

Kent Konseyi Başkanı ile Belediye Başkanı aynı kişi değildir.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

007

Belediye, Stratejik Planını hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek, toplantı katılımı için davet ediyor.

 • Hayır

008

Belediye, Stratejik Plan oluştururken, danışma toplantısına katılım gösteren dış paydaşların görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

009

Belediye, Kent Konseyinin Stratejik Plana dair önerileri değerlendiriyor ve Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

010

Belediye Meclisi, Kent Konseyinin sunduğu önerileri değerlendiriyor.

 • Hayır

011

Belediye, vatandaşların katılımı ile ilgili süreçlerin, yöntemlerin ve yaptıkları katkıların Faaliyet Raporunda değerlendirildiğine ilişkin bilgi paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

012

Belediye, Stratejik Planını oluştururken, danışma toplantısıyla görüşü alınan dış paydaşların listesini paylaşıyor.

 • Hayır

013

Belediye, anket yöntemiyle edindiği dış paydaş önerilerini Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Hayır

014

Belediye, danışma toplantısıyla edinilen dış paydaş önerilerini, Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Hayır

015

Belediye, Kent Konseyi önerilerini içeren Stratejik Planı paylaşıyor.

 • Hayır

016

Belediye, Kent Konseyinin sunduğu önerileri, Belediye Meclisinin değerlendirmesini ve aldığı kararları yansıtan bilgileri düzenli olarak paylaşıyor.

 • Hayır

017

Belediye, vatandaşların katılım süreçleri ile ilgili yaptıkları katkıları yıllık olarak raporluyor ve paylaşıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

018

Belediye, bütçeyi dış paydaşların katılımı ile hazırlıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

019

Belediye, bütçe hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek katılım için davet ediyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

020

Belediye, bütçe hazırlama sürecinde dış paydaşların görüşlerini alıyor ve bu katkıları bütçeye yansıtıyor.

 • Hayır

021

Belediye, bütçe hazırlanma sürecinde yer almış dış paydaş listesini paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

022

Belediye, sunacağı hizmetlere ilişkin vatandaşların görüş ve düşüncelerini alıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

023

Belediye, kamuoyu yoklaması/araştırması düzenliyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

024

Belediye, gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması/araştırmasının sonuçlarını paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

025

Belediye bünyesinde muhtarlık birimi bulunuyor.

 • Evet

026

Belediye, mahalle temelli ihtiyaç ve öncelikleri tespit etmek için vatandaşlarla istişare yapıyor.

 • Evet

027

Belediye, internet sitesi üzerinden vatandaş katılımı için imkân sunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

028

Belediye, Mahalle Muhtarları ile ayda en az bir kez görüşüyor.

 • Hayır

029

Belediye, mahallelerde istişare amaçlı toplantılar düzenleniyor.

 • Evet

030

Belediye Başkanı düzenli olarak Halk Günü yapıyor.

 • Evet

031

Belediyenin internet sitesinde görüş ve talep sunmak için form bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

032

Belediye, muhtarlar ile düzenli olarak yaptığı istişare amaçlı görüşmelerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

033

Belediye, mahallelerde düzenlediği toplantıların sayısını faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Evet

034

Belediye Başkanı yaptığı Halk Günlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

035

Belediye, internet sitesi üzerinden aldığı görüş ve taleplere Faaliyet Raporunda yer veriyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: ADİLLİK

KARAR ALMA

Yapı

036

Stratejik Planda, farklı sosyal gruplar için hedefler belirleniyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

037

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

038

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

039

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

040

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

041

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

042

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

043

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

044

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

045

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

046

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

047

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

048

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

049

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

050

Stratejik Planda yer alan hedeflerin gerçekleşme oranı düzenli olarak paylaşılıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

051

Belediye bünyesinde kaynak geliştirmeden sorumlu proje birimi bulunuyor.

 • Evet

052

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

053

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

054

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

055

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

056

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

057

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

058

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

059

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

060

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

061

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

062

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

063

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

064

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

065

Belediye, sosyal alanda kaynak geliştirmeye ilişkin (fon, sponsorluk, gıda bankası) projeler gerçekleştiriyor.

 • Evet

066

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamalara ilişkin ayrıntılı bilgileri paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

067

Belediye, dış paydaşlardan aldığı kaynakları ve bunların kullanıldığı proje veya faaliyetleri yıllık olarak faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Evet

068

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamaları yüzde olarak paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

069

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

070

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

071

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

072

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

073

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

074

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

075

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

076

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

077

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

078

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

079

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

080

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

081

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

082

Belediye'nin kadınlara yönelik güncel faaliyetleri mevcut.

 • Evet

083

Belediyenin, engellilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

084

Belediyenin, yaşlılar/kıdemli vatandaşlara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

085

Belediyenin, çocuklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

086

Belediyenin, işsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

087

Belediyenin, yoksullara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

088

Belediyenin, evsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

089

Belediyenin, şehit aileleri ile gazilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

090

Belediyenin, eski hükümlülere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

091

Belediyenin, göçmenlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

092

Belediyenin, etnik ve dini azınlıklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

093

Belediye, farklı gruplara sunduğu hizmetlerin performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

094

Belediye, Etik Değerlerini belirliyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

095

Belediyenin Etik Komisyonu bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

096

Belediye, İnternet sitesinde Etik Komisyon Raporları ve/veya Kararları paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: SORUMLULUK VE DUYARLILIK

KARAR ALMA

Yapı

097

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "Sürdürülebilirlik" ifadesi bulunuyor.

 • Evet

098

Belediye, Sürdürülebilir Kalkınmaya ilişkin plan hazırlıyor.

 • Hayır

099

Belediye Stratejik Planında sürdürülebilirlik hedefi mevcut.

 • Evet

100

Stratejik Plan içerisinde sürdürülebilirlik kavramı yer alıyor.

 • Hayır

101

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "İyi Yönetişim" ifadesi bulunuyor.

 • Hayır

102

Belediye stratejik planı içerisinde iyi yönetişim ifadesi veya (katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi) ilkeleri bulunuyor.

 • Evet

103

Stratejik Plan içerisinde iyi yönetişim alanında amaç ve hedefler bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

104

Belediye, Stratejik Plan hazırlama sürecinde Kent Konseyinin sürdürülebilirlik konusundaki görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

105

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planına ilişkin göstergeler belirliyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

106

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planınına ilişkin göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

107

Belediye, Stratejik Planda iyi yönetişime ilişkin atadığı göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

108

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için bütçe ayırıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

109

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için harcamalar yapıyor.

 • Hayır

110

Belediye, STK ve diğer paydaşlar ile yürütülen projeler için kaynak kullanıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

111

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için yaptığı harcamaları paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

112

Belediye, gönüllülük hizmeti sunmak üzere kurumsal imkân sağlıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

113

Belediyenin gönüllülük esası Faaliyet Raporunda yer alıyor.

 • Hayır

114

Belediye, ekolojik sürdürülebilirlik için geri dönüşüm faaliyetleri yürütüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

115

Belediye, sunduğu gönüllülük hizmetine ilişkin çalışmaların performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

116

Belediye, internet sitesinde vatandaşların şikâyet hakkına ilişkin bilgilendirme bulunuyor.

 • Evet

117

Belediye, internet sitesinde şikâyet için form veya alan bulunuyor.

 • Evet

118

Belediyede, eşitlik politikası ile sorumlu kurumsal birim bulunuyor.

 • Evet

119

Belediyenin yurtdışı ilişkiler birim veya müdürlüğü bulunuyor.

 • Evet

120

Belediyenin insan kaynakları yönetim politikası bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

121

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

122

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin niteliğini paylaşıyor.

 • Hayır

123

Belediyenin eşitlik politikası bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

124

Belediye, eşitlik politikası kapsamında yaptıklarını raporluyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

125

Belediye, kurumsal işleyişine ilişkin şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: ETKİLİLİK VE VERİMLİLİK

KARAR ALMA

Yapı

126

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ilkesi bulunuyor.

 • Hayır

127

Stratejik Plan içerisinde etkinlik ve/veya verimlilik hedef olarak bulunuyor.

 • Evet

128

Belediye, misyon ve/veya vizyonu içerisinde yenilikçilik ilkesi bulunuyor.

 • Hayır

129

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ilkesi hedef olarak bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

130

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Evet

131

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

132

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

133

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

134

Belediyenin, yıllık olarak tahakkuk eden vergilerini internet sitesi üzerinden tahsil etme alt yapısı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

135

Belediye, yıllık olarak tahakkuk eden vergi toplama oranını paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

136

Belediye tahsil ettiği vergi oranına ilişkin açıklama paylaşır.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

137

Belediye, vatandaş memnuniyetini düzenli olarak değerlendiriyor.

 • Evet

138

Belediye, hizmetlere yönelik şikâyetleri kaydediyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

139

Belediye, hizmet şikâyetlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

140

Belediye, hizmet şikâyetlerinin niteliğini paylaşıyor.

 • Hayır

141

Belediye, vatandaş memnuniyet anketini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

142

Belediye, vatandaş memnuniyet anketi sonuçlarını değerlendirdiği yönünde bilgilendirme yapıyor.

 • Evet

143

Belediye, hizmet alanlarına dair şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

144

Belediyede araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten birim veya müdürlük bulunuyor.

 • Evet

145

Belediyenin akıllı telefon için mobil uygulaması bulunuyor.

 • Evet

146

Belediye, yıllık olarak personeline hizmet içi eğitim programı yapıyor.

 • Evet

147

Belediyede sertifikalı kalite yönetim sistemi bulunuyor.

 • Evet

148

Belediye içerisinde iç denetçi istihdam ediliyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

149

Belediye, Faaliyet Raporunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yer veriyor.

 • Evet

150

Belediye, personeline ilgili yıl içerisinde hizmet kalitesi konusunda eğitim veriyor.

 • Evet

151

Belediye çalışanlarının eğitim veya öğrenim durumlarına dair bilgi paylaşılıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

152

Belediye, araştırma ve geliştirme performansını ölçüyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

153

Belediye, çalışanlarının yıl içerisinde aldığı eğitimlerin bilgisini paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: ŞEFFAFLIK

KARAR ALMA

Yapı

154

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde şeffaflık/açıklık ilkesi bulunuyor.

 • Evet

155

Belediye, Stratejik Planında şeffaflık/açıklık ilkesini yansıtıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

156

Belediye, Stratejik Planını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

157

Belediye, Faaliyet Raporlarını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

158

Belediye, Performans Programını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

159

Belediye, Meclis gündemini internet sitesi üzerinden duyuruyor.

 • Evet

160

Belediye, Meclis görüşmelerini internet TV'de yayımlıyor.

 • Evet

161

Belediye, Meclis kararlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

162

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeler bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

163

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

164

Belediye, onaylanan detaylı kaynak ihtiyacını içeren raporları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

165

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

166

Belediye, taşınmaz envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

167

Belediye, taşıt envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

168

Belediye, taşınmaz envanterinin (gayrimenkul) kullanım/tahsis durumu hakkındaki bilgileri internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

169

Belediye, vergi ödeme takvimini internet sitesinde yayımlıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

170

Belediye, bütçe gerçekleşmeleri konusunda oranına ilave olarak, bilgi ve açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

171

Belediye, toplam bütçe gerçekleşme oranlarını paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

172

Belediye, Meclisinde bulunan komisyonların bilgilerini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

173

Belediye, hizmet standartlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

174

Belediye, meclis komisyon raporlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

175

Belediye, sunduğu hizmetleri internet sitesi üzerinden vatandaşların bilgisine sunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

176

Belediye, vatandaş memnuniyet anket sonucunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

177

Belediyenin internet sitesi bulunuyor ve çalışıyor.

 • Evet

178

Belediyenin internet sitesinde bilgi edinme hakkına ilişkin bir bölüm bulunuyor.

 • Evet

179

Belediye, kendi ilçesindeki muhtarların bilgisini ve iletişim detaylarını internet sitesinden paylaşıyor.

 • Evet

180

Belediye, internet sitesinde güncel Sayıştay Raporunu yayımlıyor.

 • Hayır

181

Belediye, etik değerlerini internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

182

Belediye, e-belediye hizmetleri sunuyor.

 • Evet

183

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin sayıları kayıt altına alınıyor.

 • Hayır

184

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin niteliğini kayıt altına alınıyor.

 • Hayır

185

Belediye, yapmış olduğu ihalelerin kararlarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Hayır

186

Belediye, iç denetim raporunu internet sitesinde yayımlıyor.

 • Evet

187

Vatandaş, şehrin imar planıyla ilgili güncel bilgilere Belediye internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

 • Evet

188

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu gündemlerini İnternet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

189

Belediye, vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

190

Belediye, internet sitesi aracılığıyla temasa geçtiği kişi sayısını Faaliyet Raporunda düzenli olarak paylaşıyor.

 • Hayır

191

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu tutanakları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: HESAP VEREBİLİRLİK

KARAR ALMA

Yapı

192

Belediye Başkanı ile internet sitesi üzerinden online iletişim kurma imkanı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

193

Belediye Başkanın iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Hayır

194

Belediye Meclis üyelerinin iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

195

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

196

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin niteliğine göre sınıflamasını paylaşıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

197

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

198

Belediye, ilçesinde bulunan işletmelerin ruhsatlandırma oranını paylaşıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

199

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam gelirini paylaşıyor.

 • Evet

200

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam giderini paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

201

Belediye, kesin hesabına göre gelir ve gider arasındaki dengeye ilişkin güncel açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

202

Belediye, yıllık tahakkuk eden gelirlerinin tahsil etme oranını paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

203

Belediye, Faaliyet Raporunda sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin performans göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

204

Belediye, Faaliyet Raporunda faaliyetlerinin gerçekleşme durumunu ölçüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

205

Belediye, faaliyetlerine ilişkin performans sonuçlarını paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

206

Belediye Meclisinin Sayıştay Raporunu değerlendirdiği yönünde bir bilgilendirme bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

207

Belediye, Meclis Denetim Komisyon Raporunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

208

Belediye vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: TUTARLILIK

KARAR ALMA

Yapı

209

Stratejik Planda ulusal kalkınma planına atıf yapılıyor.

 • Evet

210

Performans Programındaki hedeflerin Stratejik Plan'la uyumlu olduğu belirtilmiştir.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

211

Performans Programında, Stratejik Plandaki hedefler ile ilgili somut göstergeler belirlenmiştir.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

212

Performans Programında hedeflerin gerçekleştirilme oranı incelenmiş ve paylaşılmıştır.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

213

Belediye, kaynak ihtiyacını Stratejik Plandaki hedeflerle ilişkilendirilerek planlıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

214

Belediye, kesin hesabın Stratejik Plandaki hedeflerle ilişkisine dair oranlar paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

215

Belediye, kesin hesabın Stratejik Plan ve Performans Programındaki hedeflerle uygunluğuna dair açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

216

Belediye, Faaliyet Raporunda, faaliyetlerin Stratejik Plan ile uyumu değerlendiriyor.

 • Evet

217

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumunu değerlendiriyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

218

Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

219

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumlu gerçekleştirilme oranı paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

220

Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranlarına dair açıklamaları Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

221

Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumuna ilişkin kamuoyuna yazılı olarak Faaliyet Raporunda açıklama yapıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

222

Stratejik Planda kurumsal gelişim ile ilgili (insan kaynakları, iletişim vb.) hedefler bulunuyor.

 • Evet

223

Stratejik Planda kurumsal altyapı ile ilgili (bilişim, teknoloji, vb.) hedefler bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

224

Belediye, kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

225

Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

226

Belediye, kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

227

Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.

 • Hayır
Detaylı Karne Görünümü Detaylı Araştırma Verileri

İLÇE PROFİLİ*

Nüfus
189.356
Nüfus Yoğunluğu
10.520 kişi/km2
Hanehalkı Ortalama Büyüklüğü
2,5
Kişi Başına Yapılan Yıllık Harcama
1.709 TL
Ortalama Yaş
39,5
Ortalama Eğitim Süresi
11,1 yıl
Üniversite Mezunu Oranı
%35
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan
4,1 m2
*İlçe profili bilgilerinde; nüfus, nüfus yoğunluğu, ortalama yaş, ortalama eğitim süresi, üniversite mezunu oranı ve hanehalkı ortalama büyüklüğünde Mahallem İstanbul (2017) yayınında yer alan 2016 ilçe profillerinden, kişi başına düşen yeşil alan bilgisinde ise İstanbul 95 projesi (2018) çıktılarından faydalanılmıştır.

BEYKOZ

 • İlçenin Puanı
 • İlçelerin Ortalama Puanı
 • İlçelerin Puan Aralığı

SÜREÇ YÖNETİŞİMİ

Karar Alma
Sürecinde Yönetişim

Kaynak Kullanma
Sürecinde Yönetişim

Hizmet Sunumunda
Yönetişim

Kurumsal İşleyiş

YÖNETİŞİM İLKELERİ

Tutarlılık

Sorumluluk ve Duyarlılık

Hesap Verebilirlilik

Adillik

Şeffaflık

Etkililik ve Verimlilik

Temsiliyet ve Katılım

ÖĞRENME DÖNGÜSÜ

Yapı

Uygulama ve Entegrasyon

Ölçme ve Öğrenme

KARNE PUANI

YÖNETİŞİM İLKESİ: TEMSİLİYET VE KATILIM

KARAR ALMA

Yapı

001

Belediye, Stratejik Planını, anket yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Evet

002

Belediye, Stratejik Planını, danışma toplantısı yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlıyor.

 • Hayır

003

Kent Konseyi bulunuyor.

 • Evet

004

Kent Konseyi, Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmek üzere öneriler sunuyor.

 • Hayır

005

Belediye, Kent Konseyi ve internet sitesi dışında, vatandaşların demokratik katılımını sağlayacak kurumsal imkânlar (halk günü, mahalle ziyareti, vb.) sunuyor.

 • Evet

006

Kent Konseyi Başkanı ile Belediye Başkanı aynı kişi değildir.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

007

Belediye, Stratejik Planını hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek, toplantı katılımı için davet ediyor.

 • Hayır

008

Belediye, Stratejik Plan oluştururken, danışma toplantısına katılım gösteren dış paydaşların görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

009

Belediye, Kent Konseyinin Stratejik Plana dair önerileri değerlendiriyor ve Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

010

Belediye Meclisi, Kent Konseyinin sunduğu önerileri değerlendiriyor.

 • Hayır

011

Belediye, vatandaşların katılımı ile ilgili süreçlerin, yöntemlerin ve yaptıkları katkıların Faaliyet Raporunda değerlendirildiğine ilişkin bilgi paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

012

Belediye, Stratejik Planını oluştururken, danışma toplantısıyla görüşü alınan dış paydaşların listesini paylaşıyor.

 • Hayır

013

Belediye, anket yöntemiyle edindiği dış paydaş önerilerini Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Hayır

014

Belediye, danışma toplantısıyla edinilen dış paydaş önerilerini, Stratejik Planda paylaşıyor.

 • Hayır

015

Belediye, Kent Konseyi önerilerini içeren Stratejik Planı paylaşıyor.

 • Hayır

016

Belediye, Kent Konseyinin sunduğu önerileri, Belediye Meclisinin değerlendirmesini ve aldığı kararları yansıtan bilgileri düzenli olarak paylaşıyor.

 • Hayır

017

Belediye, vatandaşların katılım süreçleri ile ilgili yaptıkları katkıları yıllık olarak raporluyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

018

Belediye, bütçeyi dış paydaşların katılımı ile hazırlıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

019

Belediye, bütçe hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek katılım için davet ediyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

020

Belediye, bütçe hazırlama sürecinde dış paydaşların görüşlerini alıyor ve bu katkıları bütçeye yansıtıyor.

 • Hayır

021

Belediye, bütçe hazırlanma sürecinde yer almış dış paydaş listesini paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

022

Belediye, sunacağı hizmetlere ilişkin vatandaşların görüş ve düşüncelerini alıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

023

Belediye, kamuoyu yoklaması/araştırması düzenliyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

024

Belediye, gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması/araştırmasının sonuçlarını paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

025

Belediye bünyesinde muhtarlık birimi bulunuyor.

 • Evet

026

Belediye, mahalle temelli ihtiyaç ve öncelikleri tespit etmek için vatandaşlarla istişare yapıyor.

 • Evet

027

Belediye, internet sitesi üzerinden vatandaş katılımı için imkân sunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

028

Belediye, Mahalle Muhtarları ile ayda en az bir kez görüşüyor.

 • Hayır

029

Belediye, mahallelerde istişare amaçlı toplantılar düzenleniyor.

 • Evet

030

Belediye Başkanı düzenli olarak Halk Günü yapıyor.

 • Evet

031

Belediyenin internet sitesinde görüş ve talep sunmak için form bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

032

Belediye, muhtarlar ile düzenli olarak yaptığı istişare amaçlı görüşmelerin sayısını paylaşıyor.

 • Hayır

033

Belediye, mahallelerde düzenlediği toplantıların sayısını faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Hayır

034

Belediye Başkanı yaptığı Halk Günlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Hayır

035

Belediye, internet sitesi üzerinden aldığı görüş ve taleplere Faaliyet Raporunda yer veriyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: ADİLLİK

KARAR ALMA

Yapı

036

Stratejik Planda, farklı sosyal gruplar için hedefler belirleniyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

037

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

038

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

039

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

040

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

041

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

042

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

043

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

044

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

045

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

046

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

047

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

048

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

049

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

050

Stratejik Planda yer alan hedeflerin gerçekleşme oranı düzenli olarak paylaşılıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

051

Belediye bünyesinde kaynak geliştirmeden sorumlu proje birimi bulunuyor.

 • Evet

052

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

053

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

054

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

055

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

056

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

057

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

058

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

059

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

060

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

061

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

062

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

063

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

064

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

065

Belediye, sosyal alanda kaynak geliştirmeye ilişkin (fon, sponsorluk, gıda bankası) projeler gerçekleştiriyor.

 • Hayır

066

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamalara ilişkin ayrıntılı bilgileri paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

067

Belediye, dış paydaşlardan aldığı kaynakları ve bunların kullanıldığı proje veya faaliyetleri yıllık olarak faaliyet raporunda paylaşıyor.

 • Hayır

068

Belediye, farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamaları yüzde olarak paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

069

Stratejik Planda, engelliler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

070

Stratejik Planda, kadınlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

071

Stratejik Planda, gençler için hedefler bulunuyor.

 • Evet

072

Stratejik Planda, çocuklar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

073

Stratejik Planda, kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler bulunuyor.

 • Evet

074

Stratejik Planda, işsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

075

Stratejik Planda, yoksullar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

076

Stratejik Planda, evsizler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

077

Stratejik Planda, şehit aileleri ile gaziler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

078

Stratejik Planda, eski hükümlüler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

079

Stratejik Planda, göçmenler için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

080

Stratejik Planda, hayvan refahı ile ilgili hedefler bulunuyor.

 • Evet

081

Stratejik Planda, etnik ve dini azınlıklar için hedefler bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

082

Belediye'nin kadınlara yönelik güncel faaliyetleri mevcut.

 • Hayır

083

Belediyenin, engellilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

084

Belediyenin, yaşlılar/kıdemli vatandaşlara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

085

Belediyenin, çocuklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

086

Belediyenin, işsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

087

Belediyenin, yoksullara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

088

Belediyenin, evsizlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

089

Belediyenin, şehit aileleri ile gazilere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Evet

090

Belediyenin, eski hükümlülere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

091

Belediyenin, göçmenlere yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

092

Belediyenin, etnik ve dini azınlıklara yönelik güncel faaliyetleri bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

093

Belediye, farklı gruplara sunduğu hizmetlerin performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

094

Belediye, Etik Değerlerini belirliyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

095

Belediyenin Etik Komisyonu bulunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

096

Belediye, İnternet sitesinde Etik Komisyon Raporları ve/veya Kararları paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: SORUMLULUK VE DUYARLILIK

KARAR ALMA

Yapı

097

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "Sürdürülebilirlik" ifadesi bulunuyor.

 • Hayır

098

Belediye, Sürdürülebilir Kalkınmaya ilişkin plan hazırlıyor.

 • Hayır

099

Belediye Stratejik Planında sürdürülebilirlik hedefi mevcut.

 • Hayır

100

Stratejik Plan içerisinde sürdürülebilirlik kavramı yer alıyor.

 • Hayır

101

Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında "İyi Yönetişim" ifadesi bulunuyor.

 • Hayır

102

Belediye stratejik planı içerisinde iyi yönetişim ifadesi veya (katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi) ilkeleri bulunuyor.

 • Evet

103

Stratejik Plan içerisinde iyi yönetişim alanında amaç ve hedefler bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

104

Belediye, Stratejik Plan hazırlama sürecinde Kent Konseyinin sürdürülebilirlik konusundaki görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.

 • Hayır

105

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planına ilişkin göstergeler belirliyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

106

Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planınına ilişkin göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

107

Belediye, Stratejik Planda iyi yönetişime ilişkin atadığı göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

108

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için bütçe ayırıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

109

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için harcamalar yapıyor.

 • Hayır

110

Belediye, STK ve diğer paydaşlar ile yürütülen projeler için kaynak kullanıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

111

Belediye, sürdürülebilirlik hedefi için yaptığı harcamaları paylaşıyor.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

112

Belediye, gönüllülük hizmeti sunmak üzere kurumsal imkân sağlıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

113

Belediyenin gönüllülük esası Faaliyet Raporunda yer alıyor.

 • Hayır

114

Belediye, ekolojik sürdürülebilirlik için geri dönüşüm faaliyetleri yürütüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

115

Belediye, sunduğu gönüllülük hizmetine ilişkin çalışmaların performans ölçümlerini paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

116

Belediye, internet sitesinde vatandaşların şikâyet hakkına ilişkin bilgilendirme bulunuyor.

 • Hayır

117

Belediye, internet sitesinde şikâyet için form veya alan bulunuyor.

 • Evet

118

Belediyede, eşitlik politikası ile sorumlu kurumsal birim bulunuyor.

 • Hayır

119

Belediyenin yurtdışı ilişkiler birim veya müdürlüğü bulunuyor.

 • Evet

120

Belediyenin insan kaynakları yönetim politikası bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

121

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin sayısını paylaşıyor.

 • Hayır

122

Belediye, genel işleyişine ilişkin şikâyetlerin niteliğini paylaşıyor.

 • Hayır

123

Belediyenin eşitlik politikası bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

124

Belediye, eşitlik politikası kapsamında yaptıklarını raporluyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

125

Belediye, kurumsal işleyişine ilişkin şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: ETKİLİLİK VE VERİMLİLİK

KARAR ALMA

Yapı

126

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ilkesi bulunuyor.

 • Evet

127

Stratejik Plan içerisinde etkinlik ve/veya verimlilik hedef olarak bulunuyor.

 • Evet

128

Belediye, misyon ve/veya vizyonu içerisinde yenilikçilik ilkesi bulunuyor.

 • Hayır

129

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ilkesi hedef olarak bulunuyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

130

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Evet

131

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeler belirleniyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

132

Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

133

Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

134

Belediyenin, yıllık olarak tahakkuk eden vergilerini internet sitesi üzerinden tahsil etme alt yapısı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

135

Belediye, yıllık olarak tahakkuk eden vergi toplama oranını paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

136

Belediye tahsil ettiği vergi oranına ilişkin açıklama paylaşır.

 • Hayır

HİZMET SUNUMU

Yapı

137

Belediye, vatandaş memnuniyetini düzenli olarak değerlendiriyor.

 • Hayır

138

Belediye, hizmetlere yönelik şikâyetleri kaydediyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

139

Belediye, hizmet şikâyetlerinin sayısını paylaşıyor.

 • Hayır

140

Belediye, hizmet şikâyetlerinin niteliğini paylaşıyor.

 • Hayır

141

Belediye, vatandaş memnuniyet anketini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

142

Belediye, vatandaş memnuniyet anketi sonuçlarını değerlendirdiği yönünde bilgilendirme yapıyor.

 • Hayır

143

Belediye, hizmet alanlarına dair şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

144

Belediyede araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten birim veya müdürlük bulunuyor.

 • Hayır

145

Belediyenin akıllı telefon için mobil uygulaması bulunuyor.

 • Evet

146

Belediye, yıllık olarak personeline hizmet içi eğitim programı yapıyor.

 • Evet

147

Belediyede sertifikalı kalite yönetim sistemi bulunuyor.

 • Evet

148

Belediye içerisinde iç denetçi istihdam ediliyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

149

Belediye, Faaliyet Raporunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yer veriyor.

 • Hayır

150

Belediye, personeline ilgili yıl içerisinde hizmet kalitesi konusunda eğitim veriyor.

 • Evet

151

Belediye çalışanlarının eğitim veya öğrenim durumlarına dair bilgi paylaşılıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

152

Belediye, araştırma ve geliştirme performansını ölçüyor ve paylaşıyor.

 • Hayır

153

Belediye, çalışanlarının yıl içerisinde aldığı eğitimlerin bilgisini paylaşıyor.

 • Evet

YÖNETİŞİM İLKESİ: ŞEFFAFLIK

KARAR ALMA

Yapı

154

Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde şeffaflık/açıklık ilkesi bulunuyor.

 • Evet

155

Belediye, Stratejik Planında şeffaflık/açıklık ilkesini yansıtıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

156

Belediye, Stratejik Planını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

157

Belediye, Faaliyet Raporlarını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

158

Belediye, Performans Programını internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

159

Belediye, Meclis gündemini internet sitesi üzerinden duyuruyor.

 • Evet

160

Belediye, Meclis görüşmelerini internet TV'de yayımlıyor.

 • Hayır

161

Belediye, Meclis kararlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

162

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeler bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

163

Belediye, Stratejik Planı içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeleri paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

164

Belediye, onaylanan detaylı kaynak ihtiyacını içeren raporları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

165

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

166

Belediye, taşınmaz envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

167

Belediye, taşıt envanterini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

168

Belediye, taşınmaz envanterinin (gayrimenkul) kullanım/tahsis durumu hakkındaki bilgileri internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

169

Belediye, vergi ödeme takvimini internet sitesinde yayımlıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

170

Belediye, bütçe gerçekleşmeleri konusunda oranına ilave olarak, bilgi ve açıklama paylaşıyor.

 • Evet

171

Belediye, toplam bütçe gerçekleşme oranlarını paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

172

Belediye, Meclisinde bulunan komisyonların bilgilerini internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

173

Belediye, hizmet standartlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

174

Belediye, meclis komisyon raporlarını detaylı olarak internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

175

Belediye, sunduğu hizmetleri internet sitesi üzerinden vatandaşların bilgisine sunuyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

176

Belediye, vatandaş memnuniyet anket sonucunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

177

Belediyenin internet sitesi bulunuyor ve çalışıyor.

 • Evet

178

Belediyenin internet sitesinde bilgi edinme hakkına ilişkin bir bölüm bulunuyor.

 • Evet

179

Belediye, kendi ilçesindeki muhtarların bilgisini ve iletişim detaylarını internet sitesinden paylaşıyor.

 • Evet

180

Belediye, internet sitesinde güncel Sayıştay Raporunu yayımlıyor.

 • Evet

181

Belediye, etik değerlerini internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

182

Belediye, e-belediye hizmetleri sunuyor.

 • Evet

183

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin sayıları kayıt altına alınıyor.

 • Evet

184

Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin niteliğini kayıt altına alınıyor.

 • Hayır

185

Belediye, yapmış olduğu ihalelerin kararlarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

 • Hayır

186

Belediye, iç denetim raporunu internet sitesinde yayımlıyor.

 • Evet

187

Vatandaş, şehrin imar planıyla ilgili güncel bilgilere Belediye internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

 • Evet

188

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu gündemlerini İnternet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

189

Belediye, vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.

 • Evet

190

Belediye, internet sitesi aracılığıyla temasa geçtiği kişi sayısını Faaliyet Raporunda düzenli olarak paylaşıyor.

 • Hayır

191

Belediye, Belediye Meclisi İmar Komisyonu tutanakları internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

YÖNETİŞİM İLKESİ: HESAP VEREBİLİRLİK

KARAR ALMA

Yapı

192

Belediye Başkanı ile internet sitesi üzerinden online iletişim kurma imkanı bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

193

Belediye Başkanın iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Hayır

194

Belediye Meclis üyelerinin iletişim bilgileri internet sitesinde bulunuyor.

 • Hayır

Ölçme ve Öğrenme

195

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin sayısını paylaşıyor.

 • Evet

196

Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin niteliğine göre sınıflamasını paylaşıyor.

 • Hayır

KAYNAK KULLANIMI

Yapı

197

Belediye, kesin hesap raporlarını internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır

198

Belediye, ilçesinde bulunan işletmelerin ruhsatlandırma oranını paylaşıyor.

 • Hayır

Uygulama ve Entegrasyon

199

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam gelirini paylaşıyor.

 • Evet

200

Belediye, kesin hesabına göre yıllık toplam giderini paylaşıyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

201

Belediye, kesin hesabına göre gelir ve gider arasındaki dengeye ilişkin güncel açıklama paylaşıyor.

 • Hayır

202

Belediye, yıllık tahakkuk eden gelirlerinin tahsil etme oranını paylaşıyor.

 • Evet

HİZMET SUNUMU

Yapı

203

Belediye, Faaliyet Raporunda sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin performans göstergeleri paylaşıyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

204

Belediye, Faaliyet Raporunda faaliyetlerinin gerçekleşme durumunu ölçüyor.

 • Evet

Ölçme ve Öğrenme

205

Belediye, faaliyetlerine ilişkin performans sonuçlarını paylaşıyor.

 • Evet

KURUMSAL İŞLEYİŞ

Yapı

206

Belediye Meclisinin Sayıştay Raporunu değerlendirdiği yönünde bir bilgilendirme bulunuyor.

 • Evet

Uygulama ve Entegrasyon

207

Belediye, Meclis Denetim Komisyon Raporunu internet sitesinde paylaşıyor.

 • Hayır